Två uppståndelser

Det vi däremot vet är att de som är med vid den första uppståndelsen enbart är troende och de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Detta är den Messianska tidsåldern. Sedan kommer nästa tidsålder som varar till dess att den sista fienden döden är besegrad och allt har lagts under Kristi fötter.

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att vid den allmänna uppståndelsen som skall äga rum vid slutet av tusenårsriket kommer ängeln att blåsa i båda trumpeterna. Detta kommer att väcka upp alla de som tidigare inte uppväckts vid den första uppståndelsen. Nu kommer hela församlingen att uppväckas tillsammans med de ofrälsta. De som sagt nej till Jesu frälsning kommer att kastas i eldssjön medan de som sagt ja kommer att få evigt liv.

När Paulus står inför konung Agrippa säger han i Apg. 24:14 Men detta bekänner jag inför dig att jag enligt Vägen som de kallar en sekt tjänar mina fäders Gud på så sätt att jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna Och jag har samma hopp till Gud som de, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. Det Paulus säger är att det kommer att bli en uppståndelse med både rättfärdiga och orättfärdiga. Detta kan därför inte vara något annat än den andra uppståndelsen, men Paulus kämpade för att vara med om en bättre uppståndelse. Han säger i Fil. 3:10 att han ville lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Paulus förstod precis som Johannes att det skulle komma att bli två uppståndelser. Därför säger han att han inte hade vunnit det än men han jagade mot målet för att vinna segerpriset, så avslutar han med att säga att tänker ni annorlunda i något avseende skall Gud uppenbara det också för er. En del har tolkat detta som att Paulus var osäker på sin frälsning och saknade frälsningsvisshet. Men Paulus visste vem han tillhörde och var fullständigt övertygade om att han vid något tillfälle skulle uppstå till evigt liv. Det han däremot inte kunde känna sig säker på var om han skulle få del i den första uppståndelsen, som var det mål och det pris han kämpade för. För att nå detta pris handlar det om att löpa som den som skall vinna segerkransen, lära sig lydnad ofta genom lidande. Det handlar om att missta sitt eget liv ta på sig sitt kors och följa Jesus.

Många kristna kommer en dag att stå inför tronen, inte bara för att få lön men också stå ansvariga för vad man gjorde av sitt liv. I 1 Kor 3.10 säger Paulus att Ingen kan lägga en annan grund än den som redan är lagd nämligen Jesus Kristus, men på denna grund kan vi bygga på olika sätt med olika material och det kommer en dag då det skall visa sig hur var och har byggt. Dvs som kristna kan vi förvalta våra liv på olika sätt. Om det verk som någon har byggt består då skall han få lön men om hans verk brinner upp då skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst men såsom genom eld. Detta säger klart och tydligt att vi som kristna kommer att hållas ansvariga för vad vi gjorde av våra liv. Köttsliga kristna som enbart tänkt på sig själva kommer inte bara att missa den första uppståndelsen men de kommer också att mista lönen för det goda de gjorde med felaktiga motiv. Ett exempel skulle kunna vara den som offrar men inte gör det av kärlek och med glädje men mer ser det som en investering där man räknar med att få tillbaka mer än man gav. Det finns en lag som kallas sådd och skörd men många kristna har förvanskat detta till en protestantisk version av det katolska avlatsbrevet där man trodde att frälsningen gick att köpa för pengar. Men detta är att bygga med trä hö och strå.

Apg. 7:39 talar om Israels folk i öknen som lyssnat till det levande ordet genom Moses, men så står det att våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. Jesus tar upp detta i Matt. 7:20 där han säger alltså skall ni känna dem på deras frukt. Inte alla som säger till mig Herre, Herre skall komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja. Många skall säga mig på den dagen har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då skall jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er Gå bort ifrån mig, ni förbrytare. Här handlar det inte om några specifika synder, men det handlar om hjärtats inställning. Om vi medvetet förkasta de delar av Guds ord som känns obekväma och enbart tar till oss det som känns bra då är vi i själva verket oeniga med Gud och om vi tror oss veta bättre än Gud då har vi i själva verket diskvalificerat oss som hans efterföljare. Ps 19: 8 säger Herrens undervisning är fullkomlig den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant, det ger vishet åt enkla människor. Ibland hör man människor säga att lagen är upphävd och gäller inte längre, men Jesus säger i Matt. 5:19 att den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så skall kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem han skall kallas stor i himmelriket. Jesus säger inte att de som valde och vrakade i Guds ord skulle hamna utanför himmelriket men han säger att de skulle inte vara de som skulle vara med och regera. De kommer att kallas fram i den andra uppståndelsen och då få göra räkenskap när det gällde sin hållning till Herrens befallningar i sitt ord.

I Luk 12:41 Jesus berättat liknelsen om förvaltaren som fick hand om sin Herres egendomar medan han var på resa. Då frågar Petrus Herre talar du om oss i denna liknelse eller om alla? Då säger Jesus Vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans Herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid. Salig är den tjänaren som när hans Herre kommer finner att han gör så. Jag säger er sanningen Hans skall sätta honom över allt han äger. Jesus talar här om de människor som skall vara med och regera tillsammans med Jesus och som blir satta över både tjänare och egendomar. Herrens tjänare är de troende medan den trogne och kloke förvaltaren representerar övervinnarna.

Så fortsätter Jesus och tala om dem som missbrukar sin position i detta livet. I v 45 säger han Om tjänaren skulle säga min Herre dröjer och kommer inte så snart och börjar slå tjänarna och tjänarinnorna, och äta och dricka och berusa sig, då skall den tjänarens Herre komma en dag då han inte väntar det och han skall hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland de trolösa. Det ord som är översatt med hugga i stycken betyder inte att göra köttfärs av någon men mera att slå med piskslag. Så det handlar inte om att kristna skall förlora frälsningen och få samma dom som de ofrälsta. Dessa människor som inte gjort vad de skulle kommer att bli frälsta men såsom genom eld. I de följande verserna med början från v. 47 förklarar Jesus hur straffet för dessa tjänare fungerar. Den tjänare som vet sin faders vilja men som inget förbereder och inte handlar efter hans vilja. Han skall få många rapp. Men den som inte vet och gör något som förtjänar rapp han skall få färre. Av den som fått mycket skall det krävas mycket och av den som blivit betrodd med mycket skall det krävas desto mer. Här talar inte Jesus om otroende ofrälsta människor nej han talar om Herrens tjänare, som på grund av sin inställning till det uppdrag Herren gett oss kommer att dömas vid samma tillfälle som de otroende. Den kristne som visste bättre men som medvetet struntade i herrens befallningar kommer att få ett större straff än de som gjorde fel på grund av okunnighet. Många kristna är okunniga om vad Guds ord säger på grund av att man aldrig fått en grundlig undervisning i sin församling. Dessa människor bryter inte medvetet mot Guds vilja, men därför att de inte vet bättre. För i församlingen har man bara fått höra att Gud är god och vill att de skall ha framgång och lyckas i livet. Eller också har de när de kommit på mötet bara blivit piskade och fått höra att de är slöa, ljumma och likgiltiga. Men ju större ljus vi har desto större ansvar har vi också.

I 5 Mos 25 talas det om bestraffning för den som begått ett mindre brott Det står att brottslingen skulle få det antal slag som svarade mot hans brott, men aldrig mer än 40 slag. Om någon hade blivit ertappad med stöld så skulle han betala tillbaka minst dubbelt så mycket till den han stulit ifrån. Hade han inte pengar så fick han sälja sig själv som slav. Var hans syndaskuld stor kunde han få arbeta som slav under många år. Vi var tidigare dömda till livstids slaveri för de synder och brott vi begått, men Gud lät allas vår missgärning drabba Jesus och så kunde vi gå fria. Men det betyder inte att vi sedan som kristna kan leva hur vi vill och bara åberopa Jesu nåd. Vid den vita tronen kommer Gud att bestraffa de tjänare som varit upproriska och struntat i att leva ett överlåtet liv, så att det kristna livet blivit utan frukt. Det kommer att bli en kort men effektiv bestraffning, som kommer att vara i paritet med den kunskap vi har. Det kommer säkerligen inte att bli bokstavliga slag men något som motsvaras av att bli frälst men såsom genom eld. När bibeln säger att han straffar var son han har kär så är det inte ett bokstavligt ris, det är inte heller som en del menat sjukdomar av olika slag för dem har Jesus burit på korset. Men det kan vara upplevelser och erfarenheter som vi går igenom för att vi skall korrigeras. Jes. 26:9 säger När dina domar drabbar jorden lär sig världens invånare rättfärdighet. Först och främst skall domen drabba Guds folk.

I Matt 25:14 säger Jesus att det skall bli som när en man skulle resa utomlands och då talar han om sig själv som skulle resa till himlen. Han anförtrodde sina tjänare olika talenter. En fick fem en annan två och en tredje 1 talent. Så uppmanade han dem att göra affärer med dessa talenter medan han var borta. Tanken var att summan skulle öka medan ägaren och investeraren var borta. När han sedan kom tillbaka hade mannen med fem talenter tjänat ytterligare fem mannen med två hade tjänat två till och på så sätt hade kapitalet fördubblats. Mannen som enbart fått en talent tyckte inte att det var värt besväret att göra något så han grävde ner pengarna och fick inte ens bankränta. När ägaren kom tillbaka fick de som förvaltat pengarna väl lön i enlighet med resultatet, medan den som grävt ner sin talent förlorade även det han hade. Detta gavs i stället till den som gjort bäst ifrån sig. Så skall Herren säga bra gjort du gode och trogne tjänare du var trogen i det lilla, jag skall sätta dig över mycket gå in i din faders glädje. Här ser vi att det är uppenbart att alla kristna inte kommer att få samma lön. Lönen står i paritet med vad vi gjort av våra liv. Nu finns det en lön som inte är baserat på våra gärningar och det är evigt liv. Den lönen är baserad på vad Jesus gjort för oss. Men vi kan gå miste om den lön som handlar om att vara med i den första uppståndelsen och bli satta över det som är mera värt. Mannen som grävde ner sin talent kom inte att förlora det eviga livet. Han kastades inte i helvetet Däremot fick han ett straff som innebar att han kastades ut utanför i mörkret. Vad det bokstavligen innebar vet vi inte mer än att han hamnade utanför, som jag tror innebar det att han inte fick vara med och regera med Kristus i tusenårsriket. I Luk 19 talar Jesus om att lönen handlade om att få vara med och styra över städer. Just nu lever vi i pingsthögtiden. Tusenårsriket kommer att vara uppfyllelsen av lövhyddohögtiden något som vi redan nu får en försmak av.

Vi ser utifrån bibeln att det finns två kategorier av kristna. 10 kvinnor väntade på brudgummen. Fem var kloka och hade olja i sina lampor fem var ovisa och glömde eller struntade i oljan. Den första gruppen fick möta brudgummen den andra gruppen blev kvar. Några förvaltade sina talenter andra grävde ner dem. En del har kämpat den goda kampen och vunnit seger och får lön, andra blir frälsta genom eld och blir utan lön.

I Luk 14:12 talar Jesus om vad som krävs för att få del av lönen vid de rättfärdigas uppståndelse. Så här säger han: När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej när du bjuder till fest, bjud fattiga handikappade lama och blinda. Jesus talar inte här om den allmänna uppståndelsen av både rättfärdiga och orättfärdiga utan han säger vid de rättfärdigas uppståndelse. Så slutsatsen vi kan dra är att om vi vill vara med om denna uppståndelse så måste det utifrån det exempel Jesus ger oss på bjudningar av mat. bl.a finnas kvalitéer som osjälvisk kärlek och ett givande utan tanke på att få något igen.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now