Det naturliga och det andliga

Det naturliga och det andliga.

1Kor. 15:44 Paulus talar om att den naturliga kroppen reflekterar den andliga kroppen. På samma sätt som jorden reflekterar himlen och månen reflekterar solen, reflekterar den jordiska kroppen den himmelska andliga kroppen. Paulus säger att de himmelska kropparnas glans är av ett slag och de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Så säger han vidare att om det finns en jordisk kropp så finns det också en andlig kropp. Den jordiska kroppen är helt enkelt ett bevis för att det också finns en andlig kropp. En annan jämförelse är att den jordiska kroppen reflekterar den andliga kroppen, på samma sätt som fröet reflekterar blomman. Även om det är en dramatisk skillnad mellan fröet och blomman så finns det ändå en direkt koppling på så sätt att blomman kommer ur fröet. Det säger oss att den uppståndna kroppen kommer att behålla sin unika karaktär, den stora skillnaden är att den inte längre är dödlig och förgänglig.

Men det är inte så att den uppståndna kroppen är en ny version av den kropp som lades ner i graven, utan när uppståndelsen sker kommer inte gravarna med de döda att öppnas, gravstenarna att vältas omkull och det som finns kvar i graven att få liv. Utan på samma sätt som den första människans kropp formades av jordens stoft kommer den nya kroppen också att formas av nytt material. En människa är inte bara kropp och själ. Din verkliga identitet är din ande. Det som händer vid uppståndelsen är att vår ande kommer att få en ny kropp.

När Gud andades in av sin livsande i Adam står det att han blev en levande själ. Adams personlighet låg i hans själ men när uppståndelsen sker kommer personligheten att vara i människans ande. V 45 Den första människan Adam blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande. Och i v 49 såsom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild. För att ytterligare illustrera det unika i varje kropp så ger Paulus oss en bild i v. 39 där han säger Alla kroppar är inte av samma slag. Det är skillnad mellan människors, boskapsdjurs, fiskar och fåglars kroppar och så säger han; Det finns både himmelska och jordiska kroppar. Vi kommer alla som är födda på nytt att få en ny unik himmelsk kropp.

Innan syndafallet var reflektionen mellan den mänskliga kroppen och den andliga fullkomlig men efter att synden kom in så förvrängdes bilden. Men det som händer när en människa tar emot Jesus är att hon föds på nytt till ett levande hopp. Det är detta som Paulus i Kolosserbrevet kallar Kristus i er härlighetens hopp. Det som händer när en pånyttfödd människa dör är att anden skiljs från kroppen som återvänder till jorden och blir till mull. Anden däremot återvänder till Gud. På samma sätt som vattendroppen återvänder dit där den en gång kom ifrån så skall vi också återvända till den Gud som vi en gång utgick ifrån. Vid uppståndelsen återvänder sedan anden till jorden för att förenas med ny materia som kommer att skapa en ny himmelsk kropp, som reflekterar den himmelska härligheten. Därför spelar det ingen roll om vi lagts i en grav, bränts upp, sprängts eller ätits upp av lejon, för den nya kroppen kommer att bestå av nytt material.

En intressant sak var att efter uppståndelsen så kände man inte igen Jesus. Vi vet inte om det beror på att Jesus såg annorlunda ut eller om lärjungarnas ögon var förblindade. Det ser ut som att vi efter uppståndelsen skall känna igen varandra på ett nytt sätt. 2 Kor 5.16 säger Därför känner vi inte någon på ett ytligt sätt. Även om vi känt Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte så längre, men vi känner honom efter anden. Nu ser vi dunkelt som i en bly spegel som Paulus talar om men en dag skall vi se honom ansikte mot ansikte. Det handlar inte bara om att vi som här på jorden efter många år träffar en gammal bekant, men vi kommer att se honom och känna igen honom efter anden, och så skall vi bli fullkomligt lika honom.

Bibeln säger att; När vi föds på nytt blir vi en ny skapelse i Kristus. Det är denna nya skapelse som kommer att manifesteras i den nya kroppen. Här på jorden kan våra kroppar vara behäftade med brister av många slag, men den nya kroppen kommer att vara fullkomlig, totalt utan brist eller skönhetsfläckar. Det som bibeln kallar en himmelsk kropp. På samma sätt som solen och månen och stjärnorna har olika glans så är de ändå unika och Paulus använder detta som en illustration till att den nya kroppen som väntar på oss också kommer att vara unik. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet och det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. När den gamla kroppen dör så är det ett vittnesbörd om Adams synd och Guds dom över synden, men den nya kroppen uppstår i kraft som ett vittnesbörd om Jesu seger över döden. Därför står det i v 55 Du död var är din udd Var är din seger. Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. När Jesus hängde på korset bar han lagens dom, som var döden och så fullbordade han lagens krav., så att du och jag kunde bli frikända. Det innebär att vi redan här och nu övergått från döden till livet. Därför skall den som tror på honom leva om han än dör.

I v. 45 står det Den första människan Adam blev en levande varelse. Den site Adam blev en livgivande ande. Paulus hänvisar till 1 Mos. 2:7 och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsanden i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. På samma sätt som människan blev en levande varelse i skapelsen så blev vår ande levande när vi tog emot Jesus.

På samma sätt som döden kom in i mänskligheten genom den förste Adam så bröt den andre Adam Jesus förbannelsen och därför står det att såsom alla dör i Adam skall också alla göras levande i Kristus. I 5 Mos 24:16 står det att barn skall inte dödas för sina föräldrars skull utan var och en skall lida döden för sin egen synd. På grund av denna lag dödade kung Ahmasia, Juda kung sönerna till de män som dödat hans far. Då uppstår den lagliga frågan hur någon kan dödas på grund av Adams synd? För den bibliska lagen utrycker Guds karaktär och natur. Svaret på den frågan är att då Jesus dog så dog han för oss och för att lagen skulle fullbordas. På detta sätt tog Gud fullt ansvar för sin skapelse. En ägare är som bekant alltid ansvarig för sin egendom. Gud hade därför ingen möjlighet att bara skylla på Adam som Gud hade han haft möjlighet att tänka ut ett sätt att undvika synden på, men det fattas inte visdom hos Gud. Tvärtom så hade Gud planen klar redan innan syndafallet.

Lagen om ansvar framkommer i 2 Mos. 21:33 Om någon har en oxe som stångar en annan oxe så att den dör så skall de sälja den levande oxen och dela på pengarna. Dessutom skall de dela på den döda kroppen. Men om det var känt att oxen brukade stångas sedan tidigare och hans ägare inte tagit vara på honom skall han ersätta oxe med oxe men den döda kroppen skall vara hans. I v 32 står det att om någon gräver en brunn och inte täcker över den och en oxe faller i den så skall brunnens ägare ge ersättning till oxens ägare. Så är det också med det Gud äger. Adam var Guds oxe. Oxen ramlade bildligt talat ner i brunnen och syndade. Oxen blev dömd men det reducerade inte ägarens ansvar. Därför kom Jesus för att betala för den skada oxen åstadkommit. På detta sätt begränsades människans ansvar för sin synd men det skapade ett stort problem och det var döden som genom Adams synd kom in i mänskligheten. Därför kom Jesus för att dö för världens synd. Och Rom 5:18 säger Liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor.

Adams namn kommer från det Hebreiska namnet Adama som betyder jorden. Adams namn är alltså direkt förknippat med jorden. Adam är också förknippad med allt som var skapat med blod. 3 Mos 17:11 säger att kroppens liv eller själ är i blodet. Det säger oss att djuren som har blod också har en själ. När djurens blod offrades på altaret så rann blodet som en förebild på försoningen för människans själ. Det som skilde Adam från djuren var inte det faktum att Adam hade en själ. Det som skilde honom var att Adam också hade en ande. När en människa blir frälst är det hennes ande som får nytt liv. Synden i Adams liv gjorde att Adams blod som heter dam på Hebreiska vände tillbaka till jorden. Adama talar om att hans blod är jordiskt. Även om syndafallet i sig var en tragedi så var hoppet inte förlorat. Även om döden för kroppen och själen är genom synden är oundviklig så kan vår identitet förvandlas från den gamla människan till en ny människa som födds på nytt och blir en ny skapelse, på detta sätt kan vi som det var tänkt från början bli lika Jesus och komma tillbaka till det tillstånd som fanns innan syndafallet.

I v 48 står det Så som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och så som den himmelska människan är så är också de himmelska. Liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild. Från den dag vi föddes har vi burit den jordiska människans bild. Adams bild, och detta dödliga liv är både en förbannelse och en välsignelse. Välsignelsen ligger i att vi har en möjlighet att uppleva Guds gränslösa kärlek genom att vi som på grund av våra synder och brott mot Gud lagligt borde ha dömts till döden och evig skilsmässa från Gud, ändå kan vi på grund av hans nåd få del av det nya livet i Gud. Förbannelsen ligger i att försöka hålla fast vid och återvinna det som genom Adam för evigt är förlorat. För såsom den jordiska människan var så är också de jordiska. Våra kroppar förgängliga och underkastade förgänglighet.

I v. 50 säger Paulus att kött och blod inte kan ärva Guds rike och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. När människan en dag står inför Gud kommer den första frågan kanske att vara ”Vem är du” ”Identifiera dig själv” Om vi då identifierar oss själva som en jordisk människa och säger Jag är pingstvän, jag är lutheran, katolik så duger det inte. Det duger inte ens att säga: Jag är en kristen och tror på Gud. Det som krävs är att vi identifierar oss med Jesus och det nya livet i honom.

I 2 Kor 5 talar Paulus om två byggnader och så säger han Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi i vårt tält och längtar efter att få iklä oss vår himmelska boning, för när vi är klädda i den skall vi inte stå där nakna. Ja vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Här talar Paulus om vår kropp som en byggnad, ett tält eller en klädnad. Det är en klädnad som påverkas av sjukdom, smärta och dödlighet. Men vi har en annan klädnad som är reserverad för oss i himlen en odödlig kropp. I lagen representerade prästens linneklädnad denna nya kropp. Så länge prästen förrättade tjänst på den yttre förgården kunde han ha vanliga kläder men när han gick in i det heliga och förrättade tjänst inför Gud så måste han byta om till linnekläder. I uppenbarelseboken får vi veta att det rena linnet representerade de heligas rättfärdighet.

Hes. 44 talar om två kategorier av präster, dels de som övergav Herren när Israels barn for vilse. De skulle få svara för vakttjänstgöringen vid husets portar. De skulle också få sköta om tempelbyggnaden och utföra allt arbete i den och allt som där skulle göras. Men så står det också om de präster som tjänstgjorde vid helgedomen när de andra for vilse nämligen Sadoks söner De skulle få träda fram inför Herren för att få göra tjänst inför herren. I v 15 står det De skall stå inför mitt ansikte för att offra fett och blod inför mig De skall gå in i min helgedom och de skall träda fram till mitt bord för att tjänstgöra inför mig. När de kommer in i den inre förgårdens portar skall de ta på sig linnekläder.

Det som kännetecknade prästen Sadok var att när Davids söner Absalom och Adonia gjorde uppror och ville ta över makten så valde Sadok att ändå följa David ut i vildmarken. Hur positivt och fint det än såg ut så visste de att det var David som var smord av Gud till att leda Israel som kung. Så hur det än såg ut fattade de därför ett beslut att följa smörjelsen och det visade sig sedan att i förteckningen över Davids hjältar så står prästen Sadok uppräknad. Sadoks söner var präster som inte valde att anpassa sig som inte valde popularitet men var trofasta även om det innebar ett liv utanför maktens boningar och popularitetens glans. Det är dessa präster som uppenbarelseboken 20:6 talar om där det står de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Det fanns också en annan präst som hette Ebjatar och som följde David ut i vildmarken vid det första upproret men nästa gång det var dags att dra ut, då hade han blivit för bekväm och såg bara med mänskliga ögon vad han skulle mista. Så nästa gång när då David med sin lilla skara drog ut utanför lägret, blev han kvar i staden bakom murarna. När staden sedan föll var Ebjatar kvar och fick aldrig förrätta tjänst i den nya regering som leddes av David.

Det räcker inte att försöka prestera kristendom men att överlåta sig och låta sig fyllas av Guds ande. Hes. 44:17 säger att när prästerna förrättade sin tjänst fick de inte ha på sig något av ylle men skulle vara klädda i linnekläder. De fick inte ha på sig något som gjorde att de svettades. Är det något Gud ogillar så är det lukten av den mänskliga ansträngningen. Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske säger Herren utan genom min ande. I vår mänskliga kropp svettas vi och försöker vi leva upp till Guds standard igenom vår egen kraft kommer vi att bli genomvåta av svett.

Linnet representerar också den nya andliga nya kroppen. När Jesus mötte lärjungarna efter uppståndelsen så kunde han inte möta dem i den nya andliga kroppen, den var reserverad för tjänsten i det heliga dvs. himlen. På jorden trädde han därför fram i en jordisk kropp, lärjungarna trodde att det var en ande, men Jesus visade att han hade en kropp och åt även av fisken för att visa att han inte var en ande, men vid himmelsfärden så bytte han på nytt till linnekläder.

Att dö för en troende människa handlar framför allt om ett klädombyte. Därför är döden ingenting att frukta och vi behöver inte som det står i 1917 års översättning på grund av fruktan för döden vara hemfallna åt träldom utan döden blir som sagt bara ett ombyte.

Jes. 62:11 säger Se din frälsning kommer. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Och i Uppenbarelseboken 22:12 Se, jag kommer snart och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Vi har tidigare talat om att det kommer att vara två uppståndelser. En uppståndelse som benämns som en bättre uppståndelse, den första uppståndelsen och en segerkrans. Dan 12: 3 säger att de som fört de många till rättfärdighet skall stråla som stjärnorna alltid och evigt. Det var en man som jag talade med om att vi var och en skall få igen för vårt jordelivs gärningar som svarade att hur skall Gud kunna hålla reda på vem som skall få vad? Men bibeln säger att inte ens den som gett en profet ett glas vatten därför att han var en profet skall gå miste om sin lön. Det är som någon sa Att Gud kommer aldrig att sätta kronan på fel huvud. 1 Kor 3:12 säger att de som byggt med trä hö och strå kommer att gå miste om lönen medan de som byggt med ädla material inte kommer att gå miste o sin lön. I Luk. 12 står det om att den tjänare som vet vad han skall göra men inte gör det skall straffas med många rapp, medan den som inte vet vad han skall göra enbart skall straffas med få rapp. Detta säger oss att vi skall dömas utifrån vår kunskap i Guds ord. Jesus säger att han hade kommit för att tända en eld. Antingen låter vi den elden bränna bort köttet nu eller också blir vi frälsta genom den elden senare.

Bibeln talar klart om att det finns ett målsnöre att spränga, ett pris att vinna och en segerlön att få. Detta pris är inte frälsningens pris för det är ett pris som Jesus vunnit åt oss. Priset handlar inte heller om att nå fram till himlen, det gör vi på grundval av Guds nåd genom att ha tagit emot Jesus som vår personlige frälsare. Detta pris är inte heller som här i världen att bli upphöjd och ärad av människor men det största priset är att få vara med och tjäna som himmelska präster tillsammans med Jesus. Först och främst efter den första uppståndelsen i tusenårsriket då det handlar om olika nivåer av auktoritet som beskrivs som att styra över olika antal städer. Men sedan också som Sadoks söner få förrätta tjänst inför Gud. Jag skall låta bli att spekulera i vad det innebär, mer än att säga att det kommer att vara en ynnest och en förmån som vi i evighet kommer att vara tacksamma för.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now