Fördolda rikedomar och gömda skatter

Jes 45:1-3 Rom 11:33

Dessa skriftställen identifierar djupet i Guds rikedomar. Gud säger att han vill ge oss dolda skatter och bort gömda rikedomar. Det betyder att det är skatter som ingen kan se. Om ingen kan se dem innebär det att de ligger i mörker. Vi upplever ofta att det är svårt att stå fast i tro när vi går igenom mörka passager i livet. Vi vill gärna att det är ljust så att vi kan se ett orsakssamband till vad som händer oss. Vi vill ha logik och svar på våra frågor. Psalmisten talar om, att ibland tar livets resa oss igenom dödsskuggans dal men att Gud också skulle vara där. Om vi har ögon att se med och öron att höra med så skall vi finna skatter även i de mörkaste passagerna i livet. Hans käpp och stav tröstar oss. Mitt i våra ovänners åsyn bereder han ett bord för oss. Han smörjer vårt huvud med olja och låter vår bägare flöda över. Godhet och nåd allenast skall följa oss i alla våra livsdagar.

I Psalm 137:1-4 beskrivs det vi skulle kunna kalla Israels mörkaste dagar. De befann sig i fångenskap i ett främmande land så hur skulle de kunna sjunga? Hur skulle de kunna glädja sig när de inte såg något annat än mörker och förtvivlan runt omkring sig? De hade gått igenom fasansfulla upplevelser då deras hus, hem och tempel hade bränts ner, familjemedlemmar hade dödats. Jerusalem den vackra staden med dess murar var nerriven och nu var de slagna i kedjor och slavar åt ett främmande folk. De flesta av dem skulle aldrig någonsin återse sitt hemland. Ändå bad Balylonierna dem att sjunga. Men det gick bara inte. Men mitt i allt detta mörker så fanns det en fördold skatt. En man hade sett en skatt som ingen förut varken sett eller hört om. En skatt som är så stor att den omnämns i 48 av bibelns kapitel. Denne man hade varit präst i templet. Om han hade en familj så var de nu borta. Nu satt han ensam tillsammans med Israels folk vid Babels floder och såg hur de hängde upp sina harpor i pilträden. Folket hängde med sina huvuden och allt de kunde se var sand och mörker. Men en man såg upp och Hes:1:1 säger i det trettonde året på femte dagen i fjärde månaden när jag var bland de fångna vid strömmen Kebar öppnades himlen och jag såg en syn från Gud. Bland alla de tusentals fångna var det en man som lyfte sin blick mot himlen och mitt i allt elände så får han en gudomlig vision. Genom denna vision förändrades den historiska kursen för hela Israel. Hesekiel började med att peka på deras synd. Han pekade på prästerskapets ruttenhet och hur det hade gått slentrian och i deras gudstjänster. Men så fortsatte han med att peka på det nya templet som var fyllt med Guds härlighet. Han talade om ett nytt prästerskap som skulle göra tjänst innanför förlåten inför Guds ansikte. En ny härlighet.

Det jag vill säga är Låt oss inte klaga och vara missmodiga när vi befinner oss i mörker. Det är i mörkret de fördolda skatterna finns. Gud har aldrig lovat oss ett paradis på jorden och en jämn väg, tvärtom har han lovat oss faror, förföljelse, lidande och åtlöje. Han har lovat oss prövningar och att vår tro skall testas. En Gudsmänniska blir formad i eldugnen och lejongropen. Gud kommer sällan med förklaringar och har inte heller någon skyldighet att komma med förklaringar till vad han gör. Här står det vem kan vara hans rådgivare. Vem har skänkt honom något som han måste återgälda. Han ber oss bara att tro att för all dem som är kallade efter hans rådslut samverkar allt till det bästa.

I sitt förrådshus har Gud lagrat upp välsignelser och rikedomar som han väntar på att ge oss. Det är oftast när det är som allra mörkast som vi upplever de största välsignelserna. När Lasarus systrar hade givit upp hoppet så säger Jesus att den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad i den. När natten är som mörkast lyser morgonstjärnan som klarast. Därför kunde Abraham när allt hopp var ute ändå fortsätta att tro. Gud har rikedomar åt var och en som åkallar honom och dessa rikedomar är inget han sitter och håller på för sig själv utan tvärtom så längtar han efter att få ge oss av dessa rikedomar. Det handlar bara om att vi måste komma i en position där vi kan ta emot. Problemet är ofta att när allt går väl och våra behov är fyllda så har vi sällan tid över för att söka Gud. Ofta måste det också bli mörker innan vi på allvar vänder oss till Herren. Hur skulle jag kunna lära dig bedja om inte genom nöd står det. När Elia satt vid bäcken Kerit och såg hur den torkade ut, hade det varit nära till hands att ge upp men när bäcken torkade ut kom korparna och sedan kom regnet. Om saker försvinner och dras undan har Gud alltid något mer och bättre i beredskap!

Många av de problem vi hamnar i har med relationer till andra människor att göra. I våra tankar kan vi gå med ilska, bitterhet och grämelse över vad andra människor har gjort eller sagt. Men om du upplever dig orättvist behandlad och om människor inte lever upp till dina förväntningar så kan du med andens ögon se bortom människors agerande och ord och i stället se bortom det närvarande. I varje människa finns det bakom fasaden något fint, goda sidor som på grund av livets omständigheter har tryckts ner. Det finns alltid en orsak till varför människor är som de är. I varje människa finns det något gott, skatter och rikedomar som det krävs kärlek för att komma åt. I kontakten med människor så slipas vi och vad vi än utsätts för så finns det alltid något att lära som gör att vi utvecklas andligen. Om jag skulle haft mina motståndare och belackare framför mig nu så skulle jag säga; Tack alla ni journalister för alla lögner ni skrivit om mig. Tack till er som trott på dessa lögner och som sagt ingen rök utan eld osv. och spridit lögnerna vidare. Tack till alla er som talat illa om mig och varnat för mig.. Allt detta har gjort mig så gott och att jag vuxit till min invärtes människa och blivit starkare. Jag var nära att knäckas men Gud vände det till något gott. Framför allt lärde jag mig att min källa inte är människor utan Herren. Det som var ämnat att skada mig blev i stället en stor välsignelse. Jag skulle vilja säga tack till alla församlingar som stängt dörren för mig därför att jag i deras ögon inte varit tillräckligt andlig. Det har i stället öppnat dörrar för mig i Indien, Afrika och Sydamerika där jag fått predika för tusentals människor. Jag har fått tid att i min ensamhet studera bibeln, skriva min bibelblogg, ha Skypemöten med församlingar på andra sidan jorden. Jag hade förmodligen inte heller kommit i kontakt med församlingen Agape i Göteborg och fått möjlighet att sända bibelundervisning på öppna kanalen i Stockholm och Göteborg, samt flera platser i Norge.

Hade inte Josef blivit såld som slav av sina bröder hade han aldrig fått del av Egyptens skatter, därför kunde han säga till sina bröder. Var inte bedrövade och gräm er inte för att ni sålde mig. Ty för att bevara människors liv har Gud sänt mig hit före er. Brunnen och faraos fängelse såg för stunden ut att vara en katastrof men var bara ett led i Guds välsignelse. Det finns en fin berättelse om den Kinesiske bonden som hade en son och en häst. En dag sprang hästen bort och de andra byborna sa: Vilken otur du har din enda häst har försvunnit. Men bonden svarade Hur vet ni att det är otur? Nästa dag lånade hans ende son en häst för att försöka rida och söka efter den bortsprungna hästen men efter en stund ramlade sonen av hästen och skadade sig så så att han kom att halta. Nu sa byborna på nytt. Vilken otur du har din ende son har blivit invalidiserad. Men bonden svarade på nytt Hur vet ni att det är otur. Efter en tid kom några krigsherrar till byn och tog ut alla unga män till kriget och Ingen av dem överlevde. Den ende som blev kvar och därmed överlevde var bondens haltande son. En berättelse som visar att vi har sällan hela bilden av vad som sker.

Anledningen till att Gud vill ge oss bortgömda rikedomar och fördolda skatter är att vi skall veta att Herren är den som har kallat oss vid namn. Dvs. att han vill göra oss medvetna om att han vill ha en personlig relation till oss. Det är som att Gud vil säga oss Jag vet vad du heter för det är jag som gett dig ditt namn, du fanns i mina tankar långt innan du danades i din moders liv. Ingenting som händer dig är en slump och kom ihåg att hur det än ser ut så är jag en god Gud som vill ge dig goda gåvor och när du prövas kommer du aldrig att prövas över din förmåga. Jag har alltid berett en utväg.

För att uppleva skatterna måste Guds ande uppenbara dem för oss. De största skatterna finns i Guds ord. Problemet är att det går att både läsa och höra Guds ord utan att dessa skatter blir synliga. Om inte Guds ande få göra ordet levande kommer dessa skatter fortsätta att vara fördolda och vi ser aldrig rikedomen i Guds ord. Men bakom det som ser ut att bara vara en torr bokstav finns ett hav av rikedomar. Job 28:11 säger Vattenådror täpps till och hindras från att gråta. Så dras dolda skatter fram i ljuset. Ibland kan man ha läst ett ord hundratals gånger och så plötsligt kommer anden och kastar ett helt nytt ljus över sammanhanget och bibelordet glimmar som en ädelsten i gruset. v. 15 Du är sannerligen en outgrundlig Gud. Vi kan aldrig förstå eller förklara Gud. Vi kan inte heller uppleva honom med våra sinnen. Men även om han är outgrundlig så kan vi genom hjärtats tro uppleva honom som en levande verklighet. 1 Kor. 2:9 säger Vi förkunnar som det står i skriften vad intet öga har sett vad intet öra har hört och vad ingen människa har anat det som Gud berett åt dem som älskar honom Och för oss har Gud uppenbarat et genom sin ande ty det är anden som utforskar allt ja också djupet hos Gud. Och i den 12 versen Vi har inte fått världens ande utan anden som kommer från Gud för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss. Och vidare i den 14 versen Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger det är en dårskap för honom och han kan inte förstå det. När Jesus berättade sina liknelser så förstod de flesta ingenting men Jesus sa till lärjungarna För er uppenbarar jag det. Det säger mig att om vi skall uppleva Guds rikedomar och veta vilka gåvor Gud har gett oss så måste vi vara andliga människor, och se världen utifrån Guds perspektiv. Gud döljer sig alltid för den oandliga människan, Guds gåvor blir helt obegripliga och otillgängliga. När Gud talar upplever man det som rena dårskapen. Om jag bara styrs av mitt analytiska och logiska tänkande blir tom bibelläsningen verkningslös. För att göra ordet levande för oss krävs andens uppenbarelse. I Fil 3:18 refererar Paulus till människor som mitt i församlingen vandrade som fiender till Kristi kors. Han är ganska brutal när han säger att deras Gud är buken och deras ära får de genom könet dessa som bara tänker på det jordiska dvs. de var bara upptagna med mänskliga saker, men så fortsätter han Vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss.

I Jes. 45:7 står det Jag som danar ljuset och skapar mörkret Jag som ger lyckan och skapar olyckan. Jag Herren är den som gör allt detta. En del vill ge djävulen äran för att skapa mörkret, han får skulden för allt. Men det Gud säger är att det var han som skapade mörkret. Han har kontrollen över omständigheterna men hans syfte var inte att du skulle besegras av omständigheterna eller gå förlorad i mörkret utan mitt i mörkret vill han uppenbara sina skatter och rikedomar. Mitt i striden vill han ge oss seger som vi inte kan uppleva på det andliga vilohemmet.

Vers.8 Dryp ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdighet strömma ner. Må jorden öppna sig och må dess frukt bli till frälsning. När vi vandrar i rättfärdighet och andens frukt kärlek glädje frid tålamod få växa, så kommer församlingen att vara det ljus i världens mörker som gör att människor finner fram till Gud och tar emot den största skatten av alla, frälsning genom tron på Jesus.

V 14 säger De skall följa dig i kedjor skall de gå. Ja när vi står honom emot i tro skall han fly bort ifrån oss. Om det är mörkt så skall du veta att djävulen fruktar för den levande församlingen. Jakob säger att de onda andarna tror att Gud är en och de bävar De bävar därför att de vet att då församlingen får tag på de bortgömda skatterna och fördolda rikedomarna och utrustas med andens gåvor och vapen då är det slut med dem.

När andarna i mannen som levde bland gravarna fick se Jesus så ropade de Vad har du med mig att göra Jesus du den högste gudens son Plåga mig inte! När spådomsanden i tjänsteflickan såg Paulus och Silas så ropade den de här männen står i den högste Gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er. Anden var så rädd att han tom försökte ställa sig in och låta religiös.

V 11. Så säger Herren Israels helige som också är hans skapare. Fråga mig om det tillkommande Lämna åt mig omsorgen om mina söner, mina händers verk. Detta ord säger mig att Gud har kontrollen. Vi kan aldrig köra med Gud Vi kan aldrig genom vår tro vrida armen på Gud och tvinga honom till något. När Gud gör något så är det aldrig ett resultat av din och min prestation. Tron handlar om att veta vad Gud vill att han alltid vill ge oss goda gåvor och fullkomliga skänker men vi kan aldrig säga till Gud att nu har jag trott så mycket så att nu är du tvungen att ge mig det jag ber om. I den 9 versen står det skall väl leret säga till krukmakaren Vad kan du göra? Eller vem har först gett Gud något som hans måste betala igen. Tro har inget med prestation att göra, det är något vi har när Guds ord har genomsyrat oss och vi vet vad Gud vill. Det enda Gud kräver är att du tror att han har omsorg om dig och att han står bakom sina löften.

v.13 Det är jag som låtit denne uppstå i rättfärdighet och alla hans vägar skall jag göra jämna han skall bygga upp min stad och släppa alla mina fångar lösa och det inte för betalning eller gåvor säger Herren Sebaot. Vem är det Gud talar om? Jo han talar om Jesus men inte bara om honom utan också om sina söner som arbetar utan tanke på mänsklig belöning eller ära. Tjänarna arbetar och förväntar sig lön för sin möda men sonen förväntar ingen lön därför att han arbetar på sig egen egendom. Det rike som tillhör hans far tillhör också honom. Han arbetar därför att hans älskar sitt rike och sin far. Det Gud säger är att de söner han reser upp skall sätta de fångna fria och han skall inte göra det för betalning eller gåvor. Enda anledningen är att de bara vill ha Guds välsignelse över sina liv och de förstår värdet av Guds välsignelse. Så vad du än gör se till att du inte förlorar hans välsignelse över ditt liv.

Vi har ett exempel i Jakob och Esau. Jakob var den yngre brodern som föddes för sent för att få förstfödslorätten, som innebar att han ärvde det mesta av faderns egendom. Jakob hade en sådan längtan efter detta arv att han trodde att om han bara var tillräckligt smart så skulle han kunna lura till sig det. Men den äldre brodern Esau hade ingen längtan alls efter andliga ting. Där kan vi säga att buken var hans Gud för det var hans hunger som motiverade honom. Han mänskliga behov drev honom så långt att han sålde sin förstfödslorätt för en tallrik soppa. Jag skulle vilja påstå att Sveriges kyrkor är fyllda med människor som har mycket liten längtan eller behov av andliga ting. Orsaken till deras kyrkobesök är helt andra saker än en brinnande andlig längtan. De är inte motiverade eller drivna av en längtan av att uppleva Gud De hungrar och törstar inte efter rättfärdighet. De söker inte efter andliga gåvor. När valet kommer mellan en tallrik soppa, dvs. att tillgodose sina egna behov eller att uppleva Guds välsignelse så blir valet lätt för dem, för de egna behoven går alltid först. Gud skulle aldrig uppenbara sig för Esau. Han skulle aldrig få se de fördolda skatterna. Esau anade aldrig vilken enorm potential som fanns i hans arv. Om han hade vetat vad det var han sålde så skulle han aldrig ha sålt det. Om människor i dag hade vetat att de för några ögonblick i självisk njutning säljer ut inte bara andliga upplevelser och välsignelser i denna världen men också evighetens glädje så skulle de aldrig göra det. Gud döljer sig för dem! Varför då? Jo därför att deras sinnen är fulla av mänskliga ting och den oandliga människan kan aldrig ta emot det som är av Gud.

Jag tänker på konung Saul. När han skulle smörjas till konung över Israel står det att de blev tvungna att leta efter honom för att hitta honom. Han hade helt enkelt gömt sig därför att han var både blyg och ödmjuk. Men så började folket att upphöja honom och något av det värsta du kan göra med en människa som inte är fylld av Guds ande är att ge dem auktoritet i församlingen. Många församlingar har helt enkelt ödelagts på grund av att de regerats av oandliga människor som saknat all ödmjukhet och tjänar ande. Så länge Saul var liten i sig själv var Gud med honom men när han blev stark i sig själv så dolde sig Gud för honom. Saul kunde aldrig se härligheten i det kommande riket. I stället försökte han att bygga riket efter sina egna idéer och så att det skulle passa honom. Alla som såg bra ut tog han med i armen, folket arbetade i hans kök och på hans vingårdar och så försökte han att bygga upp sina egna rikedomar. Han fick aldrig en skymt av härligheten i Guds rike. Abraham däremot såg en stad med fasta grundvalar vars byggmästare och skapare är Gud och efter att han hade sett denna stad var det ingenting i denna världen som längre kunde attrahera honom. Han hade sett Guds härlighet. Gud uppenbarade sig själv för Abraham och därför spillde han ingen tid med att bygga sin egen stad eller sitt eget rike. I Filipperbrevet så fäller Paulus en av de mest tragiska kommentarer vi kan läsa i Nya testamentet. Det handlar om när han skall skicka Timoteus till församlingen i Filippi då säger han jag har ingen annan att sända Alla sa han tänker bara på sitt. Ingen på Jesu Kristi sak. Timoteus hade inte arbetat på att bygga upp sitt eget verk men Paulus säger att han hade arbetat för evangeliet. Det enda han tänkte på var bara att välsigna Guds folk. Men så levde Timoteus också i andens uppenbarelse och kunde förmedla en hälsning från himlen när han talade. Han förmedlade gömda skatter och fördolda rikedomar. I 1 Petrus brev står det att Ni kan jubla även om ni under en kort tid får utstå prövningar av olika slag, och så står det om Jesus att ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig härlig glädje. Många gånger när vi har varit i prövningar så har vi undrat var Gud är och om han hör oss. Vi ser honom inte och han verkar vara så långt borta. Men så står det så underbart i 2 Kor 4:17 Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Hur kan vi rikta blicken mot det osynliga. Jo genom trons ögon. Genom tron ser vi det ingen annan ser När Elisa skickade sin tjänare att titta efter regnmoln så frågade han varje gång han kom tillbaka Vad ser du? Jag ser ingenting sa tjänaren och så fick han gå och titta 7 gånger innan han såg ett litet moln. Där andra inte ser någonting där ser trons öga ett moln som skall vattna jorden. Genom trons öga ser vi att även våra prövningar och lidanden kommer att skapa något gott. Därför sa Paulus jag gläds åt svaghet, förolämpningar svårigheter förföljelse och nöd när det är för Kristi skull ty när jag är svag då är jag stark. Där andra bara ser problem där ser trons öga rikedomar och en möjlighet att växa andligen och utvecklas till sin invärtes människa.

Jes 50:10 säger Vem bland er som fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, så må han dock förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Det enda vi kan göra när det är mörker runt omkring oss är att lära oss förtrösta på Herren. Om du inte vet vart du skall gå så bara stå still och förtrösta på Herren som är vår frälsnings klippa. När David flydde från Saul och gömde sig i en grotta så frågade han säkert sig själv Herre var är du? Det var väl inte så här det skulle se ut? Samuel smorde mig ju till kung över Israel och nu får jag gömma mig i mörkret i en grotta ute i ödemarken. Säkert var det fruktansvärt förödmjukande för honom när han fick spela tokig bland Filistéerna och låta saliven rinna i mungiporna. Det var inte lätt när han hörde fienden säga är detta Israels kung som smordes av Samuel? Är detta den man som dödade Goliat? David är verkligen ingen att vara rädd för Bara en liten tok. Men jag vill säga att det spelar ingen roll vad människor tycker och tänker om mig. Att jag bara är en udda figur i deras religiösa domäners utkanter. Det kommer alltid att finnas människor som inte böjd sig för Saul som inte sålt sig för att bli accepterade och som finner varandra. Där ute i vildmarken i Abdullams grotta var det en skara mänskligt sett missanpassade individer som fann varandra och som med Herrens hjälp tränades och utrustades och som senare skulle komma att regera landet och räknas upp bland Davids hjältar. Om du känner dig utanför och missförstådd så kom ihåg att du är i gott sällskap. Mitt i mörkret skall Gud uppenbara sina skatter och rikedomar. Om du står fast förankrad i hans ord så kommer Jesus att uppenbara sig i ordet och träda fram ur skuggorna och te sig som levande för dig. När människor sviker skall hans ord vara ljuset på din stig och han skall leda dig fram i segertåg.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now