Gemenskap med Gud

Bibeln säger att vi är skapade till Guds avbilder. Han kunde ha gjort oss till vad som helst men han valde att göra oss lik sig själv. David säger i den 8 Psalmen Vad är då en människa att du tänker på henne en människoson att du tar hand om honom. Genom att Gud skapat människan på det sätt som han har så kommer vi alltid att vara rastlösa intill den dag vi finner vila i Gud. Det är bara människan som har denna rastlöshet som kan beskrivas som själens hunger och törst. David säger I Ps. 42 Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud. Det är bara Gud som ytterst sett representerar allt det goda som vi förgäves söker efter i denna världen. Bara han som kan tillfredsälla själens innersta längtan. Spurgeon säger att När vi ligger vid vår herres fötter är vi på något sätt medvetna om ett universum av tröst, en balsam och en vederkvickelse som berör varje nerv i oss.

Vad innebär denna gemenskap med Gud? Jo för det första så inser vi att vi har gemenskap med någon som helt och hållet förstår oss. Vi förstår oss själva till en viss del och våra vänner och vår familj förstår oss till en viss del, men Gud känner oss fullkomligt. Han läser oss som en öppen bok. Han har nyckeln till vår totala personlighet. Ps 139 säger Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok formade innan någon av dem hade kommit. Vi är det vi är därför att det var Guds vilja att forma oss som han gjorde. David säger Du vävde mig i moderlivet jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ibland kan vi frestas att tycka att vi skulle varit annorlunda, att vi skulle ha varit mer utåtriktade, mer musikaliska, mer begåvade eller att vi skulle ha sett ut på ett annat sätt, men i gemenskapen med Gud påminns vi om att vi är till för hans skull och inte för vår egen skull. Det naturliga är att i första hand fokusera på sina egna behov och önskningar, men ju närmare Gud vi kommer desto mer kommer vi bort ifrån den självcentrering som handlar om jag, mig själv och mitt. I stället börjar vi i första hand se till andra behov. 1 Kor 10:24 säger att ingen skall söka sitt eget bästa utan den andres.

En annan sak som vi inser när vi lever i gemenskap med Gud är att när vi kommer till honom kommer vi till något som är absolut. Allt vid sidan av honom är relativt. Människors omdömen är relativa, människors tankar och ord är bara relativt sanna. Pilatus sa till Jesus då han skulle döma honom Vad är sanning? Faktum är att Jesus själv är den absoluta sanningen. Han är vägen sanningen och livet. Bortom honom slutar allt annat att existera. Det är som om varje tanke bortom honom är meningslös. När Moses frågade efter Guds namn fick han svaret Jag är. Han är utan begynnelse och utan ände. Han är i går, idag och för evig tid densamme. Evig och oföränderlig. Han är verkligheten bakom all verklighet. Den bakomliggande orsaken till alla orsaker. Den förste och den siste, alfa och omega. När han möter Moses och presenterar sig kallar han sig Jag är så talar det om en som är alltilläcklig, suverän och fullständigt fri från alla begränsningar. En helighet som avskiljer honom från allt skapat. Det fantastiska är att denne helige Gud valt att hav gemenskap med människan.

I gemenskapen med Gud har vi fullkomlig trygghet. Även om vi kan leva ett gott liv i denna världen så finns det alltid en gnagande oro om att saker snabbt kan förändras. I horisonten ser vi olika hot torna upp sig, arbetslöshet, sämre tider, nära och kära kan ryckas bort jag kan drabbas av sjukdom osv. men tillsammans med Gud behöver vi inte frukta. Ps. 46:11 säger Bli stilla och besinna att jag är Gud Upphöjd bland folken upphöjd på jorden Herren Sebaot är med oss Jakobs Gud är vår borg. Och Ps 91 Den som sitter under den högstes beskärm och vilar under den allsmäktiges skugga han säger till Herren Min tillflykt och min borg min Gud som jag litar på. Vad som än händer så har vi vår trygghet i Herren. Vår källa är ingenting i denna världen. David lyfte sin blick till bergen och frågade Varifrån skall min hjälp komma? Men så brister han ut min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Våra resurser och tillgångar ligger i honom.

I gemenskapen med Gud upplever vi fullkomlig kärlek. Tidigare vandrade vi allesammans som fiender till Kristi kors. Vi var utan Gud och utan hopp i denna världen. Men det står att Gud visade sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Guds kärlek uppenbarades genom att han sände sin son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Alla andra religioner går ut på att människan på olika sätt skall försöka tillfredsställa och blidka Gud och man försöker på olika sätt finna fram till Gud men frälsningen genom Jesus handlar om att det var han som först visade sin kärlek till oss. Det var han som fann oss. Det står att han har förutbestämt oss till barnaskap hos honom. Från begynnelsen har han utvalt oss till frälsning. Sanningen är att Gud inte bara ger kärlek men han är kärlek. Hans natur är att ge och vi är skapade för att ta emot Guds kärlek. Gud identifierar sig med vår situation.

Gud identifierar sig med din situation. Vi kan till viss del känna för andra människor men vi kan aldrig till fullo förstå en annan människa. Men Jesus har upplevt all världens synd, ångest och förtvivlan. Han vet exakt hur du känner och vad du upplever. Heb. 4:15 säger Vi har inte en överstepräst som inte kan känna medlidande med våra svagheter utan en som varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Hans fadershjärta längtar efter att få ge dig tröst och uppmuntran. Gud sörjer när vi går bort ifrån honom och gläder sig när vi söker honom och vandrar i gemenskap med honom. Paulus talar också om att denna kärlek är en garanti för varje annan gåva. Han säger Hur skulle han som inte har skonat sin egen son kunna annat än att skänka oss allt med honom. Gud har omsorg om dig och vill dig väl. Han vill ge dig ett hopp och en framtid. Innan den förlorade sonen ens tänkte på att återvända hem spanade hans far efter honom. När fadern mötte sin son var det inte med anklagelser och reprimander utan med förbehållslös kärlek. Fadern drog inte upp någonting av det gamla som hade skett tvärtom så såg han framåt och iordningsställde en fest och med sin signetring som han trädde på sonens finger gav han sonen auktoritet över hela sin egendom. När det gällde att utrycka sin kärlek höll fadern inte tillbaka någonting. Han hade fått tillbaka sin son som han säger var död men som nu levde.

När vi läser bibeln så ser vi att det är en sak som Gud är mer intresserad av än någonting annat och det är gemenskap med sina barn. Allt det vi gör kan vara bra och viktigt, men ingenting är viktigare än att tillbringa tid tillsammans med Herren. Trots att det var mycket som borde göras valde Maria att sitta vid Jesu fötter och Jesus säger om henne att hon valt rätt. Om du skulle leva i relation med någon som skulle göra allt utom att tillbringa tid tillsammans med dig så tror jag inte att den relationen skulle hålla speciellt länge. 1 Kor 1:9 säger att Gud är trofast han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Vi har inte kallats till religionsutövning men till gemenskap. Jag tror att en av de stora orsakerna till att Gud en gång skapade människan var att han ville ha gemenskap. I lustgården vandrade han tillsammans med Adam och Eva och talade med dem. När djuren skulle få sina namn ville han att Adam skulle vara delaktig. Det första som hände när synden kom in var att denna gemenskap blev bruten. Så när Jesus dog på korset var det för att denna brutna gemenskap på nytt skulle bli upprättad. Hela vårt Kristna liv går sedan ut på att lära känna honom som lidit och dött för oss och uppleva en starkare gemenskap med Gud. Varje steg vid sidan av kärlekens väg innebär bruten gemenskap och att vi går bort ifrån Herren. Fullkomlig glädje handlar om gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus 1 Joh. 1:4 säger detta skriver jag till er för att er glädje skall bli fullkomlig.

Som kristna kan vi ha olika bakgrund och olika beteckningar men bibeln säger att vi är allesammans Guds husfolk Bröder och systrar som har ett ansvar mot varandra att tjäna och älska varandra. Detta är också förutsättningen för att kunna ha gemenskap med Gud. I Joh. 14:23 säger Jesus Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord Och min far skall älska honom och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. Vilken fantastisk tanke att den Gud som är skapare av hela universum har vänt sitt öra emot oss, vill vandra ibland oss och genom sin ande bo i oss. Han vill inte bara vara en tillfällig gäst på söndag förmiddag eller vid andra tillfällen då vi ägnar honom en förströdd tanke. Men han vill ha en faders plats i vårt hjärta. Han har lovat att bära våra bördor och att trösta oss i sorgen. Gud önskar inte att vi skall känna oss som vinddrivna, föräldralösa individer som desperat försöker få Gud att välsigna oss, men han önskar att vi skall vara barn som lever tillsammans med sin far. En far som vill mätta oss med sitt goda och fylla alla våra behov i härlighet. Han som kläder liljan på marken som i dag står och i morgon vissnar ner han vill också kläda oss. Han som har omsorg om sparven har också omsorg om dig. Han vill inte att det skall fattas dig något gott. Unga lejon lider nöd och hungrar, men de som söker herren lider inte brist på något gott. Därför upplever Gud också en oändlig sorg när vi vänder oss bort ifrån honom. Jes. 1:2 säger Hör ni himlar Lyssna du jord för Herren talar Barn har jag fött upp och fostrat men de har gjort uppror mot mig. En oxe känner sin ägare en åsna sin Herrens krubba men Israel känner inget mitt folk förstår ingenting. Föräldrar kan misströsta och missta hoppet för sina barn, men vår himmelske far slutar aldrig att vänta och hoppas på att vi skall vända om. Ps 103:13 säger Som en far förbarmar sig över barnen så förbarmar sig herren över dem som vördar honom.

I den judiska föreställningsvärlden var Gud mer eller mindre otillgänglig en person som var så helig att man inte ens fick uttala hans namn. En person som hela tiden stod beredd att bestraffa minsta felsteg, så när Jesus då han lärde lärjungarna att be började han med att vi skulle kalla Gud vår far Det var ett påstående som chockerade omgivningen. Den judiska religionen handlade om att leva i ständig fruktan för Gud och vara medveten om sin egen obetydlighet. Människan måste helt enkelt veta sin plats och hålla distansen till en helig Gud. I nya testamentet har inte Gud blivit mindre stor eller helig men en ny faktor har kommit till och det är detta att Gud uppenbaras som vår far. Hela nya testamentets undervisning när det gäller vår relation till Gud handlar om denna faderskapstanke alltifrån vår bön till tillgodoseendet av våra behov så talar bibeln om att Gud är som en älskande far som alltid enbart vill det bästa för oss. Vi är hans älskade barn, hans söner och medarvingar. När vi kommer till Gud behöver vi inte komma med nedböjt huvud och med svansen mellan benen men det står att I honom och genom honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Som det står i Heb. 10:19 i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi som var långt borta har igenom hans försoning kommit nära, skiljemuren är nerbruten och gemenskapen upprättad därför kan vi med full frimodighet i rätt tid komma fram till nådens tron. Jag är glad för att det står nådens tron för när vi kommer till Gud blir vi inte piskade och plågade men vi får nåd och barmhärtighet. En del människor har en bild av Gud som en far som aldrig är nöjd och som aldrig missar en chans att slå oss på fingrarna men bibelns budskap är att han bara ger oss goda gåvor och fullkomliga skänker. Gud är för oss och Gud är med oss. Han står på din sida! Jesus säger Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor Hur mycket mer skall då Gud inte ge Helig ande åt dem som ber honom.

Själva höjdpunkten i Jesu uppståndelse var då han mötte lärjungarna och sa jag går till min fader och er fader till min Gud och er Gud. På samma sätt som Jesus levde i en relation med sin far så vill han också att vi skall göra det. Jesus kom inte för att göra sin vilja men för att göra faderns vilja som sänt honom. Jesus säger att fadern älskar sonen och visar honom allt vad han gör. Jesus sa också Bli kvar i min kärlek Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek . Detta har jag sagt för att min glädje skall vara kvar i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. Har du förlorat glädjen så är lösningen att komma närmare Gud. Har du för lite kraft så är lösningen att komma närmare Gud Han säger: om vi förblir i honom och hans ord förblir i oss så skall vi kunna bedja om vad vi vill.

Ibland kan vi tom bli så upptagna av att göra saker för Gud att det i själva verket blir väldigt lite tid över för Gud. Det största under året blev att kyrkan målades om, att en ny orgel inköptes eller att kyrkans parkeringsplats utvidgades. Vi kan tom glömma att denna gemenskap med Gud är själva anledningen till att Gud frälste oss. Johannes säger Detta är det eviga livet att de känner dig den ende sanne Guden. Paulus stora önskan var att lära känna honom och hans uppståndelses kraft. I dag ser vi står det som i en gåtfull spegelbild men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag säger Paulus bara till en del men då skall jag känna fullkomligt så som jag själv blivit fullkomligt känd. Det är som vi sjunger i sången i Himlen är det många ting jag önskar att få se som av skönhet allt annat övergår, men jag önskar att se Jesus först av allt. Har vi vandrat i sällskap med honom här i tiden så skall vi också få vandra med honom i evigheten. Därför är mitt budskap till dig den här dagen. Lär känna Jesus och lev i en daglig relation med honom, då skall ditt liv inte bara berikas med glädje och tacksamhet. Men i all framtid skall du få leva med honom och alla dem som älskar honom.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now