Lydnad

En övervinnare är en tjänare som lärt sig lydnad. Gal. 4:1 säger att så länge en arvinge står under förmyndare så är det ingen skillnad på honom och slaven. Han stå under förmyndare och förvaltare fram till den dag hans far har bestämt. Ett kännetecken på en omogen kristen är att han vill ha sonens alla rättigheter innan han är mogen för det, men ansvar och auktoritet följer med mognad.

I Israel fanns det tre stora höstfester påsk, pingst och lövhyddohögtiden. Påsken firades till minne av Israels befrielse från Egypten, när de passerade röda havet blev de alla döpta till Moses i havet, sedan blev de ledda till Sinai där de fick de 10 budorden, denna dag kom att firas som pingstdagen.

Ett år efter att de tagit emot lagen började Moses att leda dem mot löfteslandet och när de kom fram till gränsen sänder Moses in 12 spejare som kommer tillbaka med en rapport om att landet visserligen var väldigt bördigt och rikt men att det redan var ockuperat av en massa människor bland vilka vissa var jättar, på detta sätt sjönk modet hos folket och de vände tillbaka ut i öknen igen för ytterligare 38 år, innan Gud lät dem komma in i landet under Josuas ledning. De hade kunnat komma in i landet under den första lövhyddohögtiden, men nu måste hela den gamla generationen som tvivlat dö samtidigt som de varje år blev ålagda att fira lövhyddohögtiden.

Vad betyder detta för oss i dag? Jo genom Jesu död på korset blev vi frälsta. Han dog på påskdagen för att föra församlingen in i det utlovade landet. Men påsken var bara begynnelsen för församlingen, sju veckor senare på pingstdagen kommer den Helige ande över församlingen. På samma sätt som påskhögtiden uppfylldes när Jesus dog uppfylldes pingsthögtiden när Guds lag blev skrivet inte på stentavlor men på lärjungarnas hjärtan, men detta var inte allt. Den tredje festen var lövhyddohögtiden som skulle firas i och med att vi kommer in i det Gud lovat. Det handlar inte om att vi kommer till himlen för Guds löften till församlingen gäller här och nu. Gud vill att hans vilja skall ske på jorden som den sker i himlen. Jesu löfte till oss var att de gärningar som han gjorde dem skall vi också göra. Tyvärr har den största delen av församlingen under två tusen år följt Israels exempel och vandrat runt i öknen.

I och med pingsten så blev Guds lag skriven i våra hjärtan. Guds lag blev inte längre tio Guds bud men allt vad Gud ber oss göra är Guds lag. I Rom. 10:17 står det att tron kommer av att höra Det hebreiska ordet för höra är ordet Shema som betyder både höra och lyda. Höra och lyda är två saker som inte kan skiljas från varandra. Om någon hör men inte lyder så har han i själva verket inte hört. Det är därför Jakob kan säga att tron utan gärningar är död. När Israels barn fick höra att de skulle slakta ett lam och stryka blodet på dörrposten så räckte det inte med att höra detta ord. För att deras förstfödda söner skulle räddas så måste de också handla på detta ord, så lydnad är ett resultat av tro och utan lydnad finns det ingen tro.

Om du tror att Jesus dog för dina synder och tagit emot frälsningen i tro så har du lämnat fångenskapen i Egypten och börjat din vandring mot löfteslandet, men först måste du passera Sinai och uppleva pingsten. Detta beskrivs också som att lämna den yttre förgården i templet och gå in i det heliga dit bara prästen fick komma. Vi är inte bara frälsta men präster av Melkisedeks ätt och kallade att förrätta den andliga prästtjänsten.

Vid Sinai bad folket Moses att Gud inte skulle tala direkt till dem, de ville i stället att Moses skulle förmedla Guds ord till dem. De ville helt enkelt ha en indirekt relation till Gud, så i stället för att skriva sin lag på deras hjärtan, så gav han dem lagen på två stentavlor. Så om de ville få lagen så måste de läsa den på två stenar som saknade liv. De förstod inte att tro kommer av att höra och att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Vare sig vi läser Guds ord eller vi hör Guds ord predikas så måste den Helige ande uppenbara ordet för oss. Gud vill ha en personlig och direkt relation till var och en av oss. Gud har inte bara kastat till oss en massa ord som vi själva får försöka räkna ut vad de betyder men genom den HA vill han leda oss fram till hela och fulla sanningen. Men på samma sätt som det var vid Sinai då Moses mottog Herrens ord så studerar de flesta i dag inte själva Guds ord men har gjort sig beroende av någon annan som skall tolka Guds ord. Men allt det vi hör och läser måste också bekräftas av den Helige ande i våra egna hjärtan. De 120 lärjungarna på övre salen var inte nöjda med den kunskap de hade hört tidigare De ville att Jesus skulle öppna deras ögon så att de förstod skrifterna. Så när Petrus ställer sig fram så säger han inte Att nu har vi fått en härlig upplevelse och ett vidrörande av Gud men han säger Detta är det som är sagt genom profeten Joel.

1 Kor 3:12 talar om att elden skall pröva vars och ens verk. Här är det kristna som skall prövas de som har byggt sina liv på den enda grund som kan läggas nämligen Jesus Kristus. Frågan är om vi byggt i tro och i lydnad mot Guds ord eller om vi byggt med trä hör och strå i strid mot Guds lag som skrivits på våra hjärtan. På ett eller annat sätt kommer vårt livsverk att prövas även om jag inte tror att det kommer att vara en fysisk eld.

Det är skillnad på att leva efter andens lag och att vara lagisk. Lagiskhet innebär att man läser Guds ord som säger du skall inte mörda men samtidigt tror att det är ok att hata sin broder. Lagiskhet är när man läser du skall älska din nästa som dig själv men samtidigt tro att det är ok att hat sin fiende. När man på ett snävt sätt definierar sin nästa så att det blir ok att hata sin fiende. Jesus säger att vår rättfärdighet måste övergå fariséernas, dvs vi måste tolka lagen på ett bättre sätt än vad de gjorde. Fariséerna satte sina egna traditioner före Guds ord. Felet många gör är att man tolkar Guds ord utifrån sitt eget köttsliga sinne i stället för att låta den Helige ande uppenbara ordet. Många ser Guds nåd som en immunitet mot synd och så söker man efter kryphål i Guds ord för att leva som man själv önskar. En övervinnare är en person som framför allt önskar att lära känna Guds sinne hellre än att försöka finna stöd för sina egna önskningar. De vill på ett genuint sätt leva i lydnad i stället för att diktera sina önskningar för Gud. Rom. 6:15 säger skall vi synda eftersom vi inte står under lagen? Verkligen inte. Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom då är ni hans slavar och det är honom ni lyder antingen synden, vilket leder till död eller lydnaden vilket leder till rättfärdighet.

Guds önskan är att leda oss varje dag på samma sätt som Israels folk blev ledda av molnstoden och eldstoden i öknen, men en köttslig människa har svårt att höra Guds röst. Eftersom vi har svårt att höra Guds röst har han också gett oss sitt ord i skriftlig form men fortfarande behöver vi den HA för att förstå. Så länge Jesus vandrade med lärjungarna förklarade han ordet men när han lämnade dem sände han den HA som skulle lära och påminna dem om allt han sagt, så den HA är inte en ersättare för lagen men en ställföreträdare för Jesus. Den HA kan leda oss att bryta människors traditioner och människors tolkning av lagen men aldrig den lag som Gud skrivit på våra hjärtan.

De flesta kristna vet att Gud önskar att de skall leva i lydnad, men en del har förväxlat denna lydnad med frälsning och därför hamnar man i slaveri där man försöker förtjäna frälsning. Men påsken handlar om frälsning genom tro och pingsten leder oss till lydnad som gör att gärningarna aldrig kan skiljas från tron. Genom pingsten leds vi av Guds ande att varje dag ledas att göra det Herren vill. Därför går det inte att göra anspråk på att vara fylld av Guds ande och samtidigt vägra att lyda. 1 Pet. 1:14 säger som lydnadens barn skall ni inte följa de begär som ni levde i förr när ni var okunniga, nej liksom han som har kallat er är helig skall ni också vara heliga i allt ni gör. Lagen är inte i först hand 10 Guds bud men allt Gud ber en människa att göra, och allt Gud ber oss göra kräver lydnad, men om vi försöker lyda utifrån vårt köttsliga förstånd så kommer vi trots goda intentioner att misslyckas, men den Helige vill leda oss och hjälpa oss att höra Guds röst.

Rom 16:9 säger Er lydnad är nu känd av alla. Därför gläder jag mig över er,

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now