Vad innebär det att vara ett Guds barn?

Rom. 8:19 Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn skall uppenbaras. Då är frågan; Hur blir man ett Guds barn, och vad innebär det att vara ett Guds barn? Joh. 1:12 säger åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Det som händer när vi tar emot är att vi blir födda på nytt Nikodemus en av judarnas rådsherrar kunde inte förstå detta och sa till Jesus Inte kan väl en människa på nytt komma in i sin moders liv, men Jesus svarade Om en människa inte blir född av vatten och ande så kan han inte komma in i Guds rike. På samma sätt som Maria blev befruktad av den Helige Ande blir också vi genom tron befruktade med den Helige ande. Det är som ett andligt embryo som börjar att växa. Detta är vad Kolosserbrevet kallar Kristus i er härlighetens hopp. Ju mer vi växer och utvecklas desto mer kan Gud också anförtro oss.

Luk. 3:38 säger att Adam var Guds son. Han skapades till Guds avbild med en fysisk kropp som inhyste Guds härlighet, men när Adam och Eva föll i synd så blev de av med Guds härlighet och kvar blev bara den fysiska kroppen som var gjord av jordens stoft. Adam förlorade det eviga livet som han tidigare haft. Guds syfte var emellertid att genom Jesus Kristus upprätta det Adam förlorat. Framför allt skulle vi på nytt igen få evigt liv. Vi skulle kunna säga att Adam var Guds son men genom synden förlorade han sina rättigheter som son, inte bara för sin själv utan för hela det släkte som skulle komma efter honom. I enlighet med Guds lag stod nu Adam i skuld gentemot Gud för sitt brott. Det är en situation som beskrivs i Matt 18:25 Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig honom 10.000 talenter Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas för att betala skulden. Detta talar hur om hur Adam och Eva och deras barn dvs vi allesammans har blivit sålda till slaveri och inte bara vi men hela skapelsen som enligt rom. 8:22 suckar och våndas och vi väntar på vår kropps förlossning. Men har vi ingen som kan betala vår skuld eller om vi inte vill acceptera att Jesus betalat vår skuld så måste vi betala den själv med vårt eget liv.

Upp. 20 12 döden och dödsriket ge igen sina döda säger och var och en dömas efter sina gärningar. Därefter kastades döden och dödsriket i eldssjön. När bibeln säger att om någon inte fanns skriven i livets bok så kastades han i eldssjön så tror jag inte att det handlar om fysisk eld där människor kommer att torteras i all evighet. När Jesus berättar liknelsen om Lasarus och den rike mannen så är det mycket som talar för att detta är en bild som Jesus ger som inte skall tolkas bokstavligt. I den här liknelsen var himlen och helvetet separerat med ett svalg och man kunde se varandra från den ena sidan till den andra. Om detta vore en bild av verkligheten så skulle föräldrar från himlen kunna se sina barn torteras i eld och vise versa barn skulle kunna se sina föräldrar plågas. Bibeln talar också om att de ogudaktiga inte hamnar i helvetet förrän efter den yttersta domen Hur kunde i så fall den rike mannen hamna där innan? Att den rike mannen bad om att Lasarus skulle doppa sitt finger i vatten för att komma över och svalka hans tunga med är uppenbarligen också en bild för att beskriva graden av plåga inte för att beskriva den faktiska verkligheten, för hur mycket vatten skulle det vara kvar på fingret i elden? Hur skulle det överhuvudtaget vara möjligt att föra en relevant konversation om man brann i eld? Det liknelsen förklarar är att det finns ett straff som väntar på andra sidan för dem som inte velat ta emot Guds nåd till frälsning och förvandling. Liknelsen förklarar också att på andra sidan finns det ingen möjlighet till förändring och även om någon uppstår från de döda så kommer de människor som bestämt sig för att inte vilja tro ändå inte att ändra uppfattning.

Bibeln talar om att alla människor kommer att bli dömda efter sina gärningar. Det måste innebära att alla inte kommer att få samma straff, men straffet kommer att stå i proportion till gärningarna. Luk 12:47 talar om att straffen kommer att stå i proportion till vår kunskap. Den som undervisar andra kommer också att dömas strängare och Jesus säger att den tjänare som vet sin faders vilja men inget förbereder han skall straffas med många rapp men den som inte vet och gör något som förtjänar rapp han skall få färre. 1 Kor 6:2 säger att de heliga skall döma världen ja, det står att vi skall döma änglar. Eftersom domen kommer att falla efter tusenårsriket då resten av alla döda skall uppstå ser det ut som om de som skall döma får tusen år på sig att fundera på hur domen skall utformas. Det kan inte innebära att alla döms till samma straff en evighet i helvetets eld.

En sak är säker Gud älskar människan och tom. sina fiender. Då Jesus hängde på korset bad han: Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Hes. 33:11 säger Jag gläder mig inte över den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Det måste innebära att om någon inte vill vända om så kommer denna person att dö.

När vi talar om helvetet så är det ett utryck som kommer från Hinnoms dal utanför Jerusalems. Det var Jerusalems soptipp som alltid brann dag och natt. Dit kastades också resterna av alla de offerdjur som slaktats på tempelplatsen och elden förtärde dem till dess att det bara var aska kvar. Maskarna som åt av de döda kropparna försvann heller aldrig. När Jesus talar om Gehenna och säger där elden aldrig slocknar och masken aldrig dör är det Hinnoms dal han har som exempel. På flera andra ställen i bibeln står det om eld som aldrig slocknade. I Jer. 17:27 säger Herren att han skall tända en eld som skall förtära Jerusalems borgar och den skall inte kunna släckas. Jes. 34:10 talar om att Edoms bäckar skall förvandlas till tjära och dess land blir till brinnande tjära Varken dag eller natt skall den branden slockna. Så när Jesus talar om att Gehennas eld aldrig skall släckas betyder det som jag kan tolka det han att den inte skall släckas förrän den har utfört anledningen till att den tändes, nämligen att tillintetgöra dem som inte stod skrivna i livets bok. Ps 37:20 säger Herrens fiender försvinner som ängarnas prakt De försvinner som rök. Mal. 4.3 säger att de gudlösa skall bli som stoft under era fötter. Ps 37:9 säger att de onda skall utrotas men de som hoppas på Herren skall ärva landet. Och Ps. 68:2 Som rök driver bort fördriver du dem som vax smälter för eldförgår de gudlösa inför Gud. Obadja 1:16 säger att hednafolken skall bli som om de aldrig funnits. I 2 Pet. Talar Petrus om att när städerna Sodom och Gomorra lades i aska så gav han ett exempel på vad som väntar de gudlösa. Judas talar också om vad som väntar de som hånar det som inte känner till. Han säger att de är irrande stjärnor som har det svarta mörkret att vänta för evigt.

Det Hebreiska ordet för evighet är Olam det grekiska ordet är Aionian. Det hebreiska ordet refererar till en tid som är okänd eller gömd. Roten till Olam är Alam som betyder förseglad gömd eller hemlig. Ordet förekommer exempelvis i 4 Mos. 25:13 där Gud slöt ett förbund med Phineas ett förbund som skulle vara ett evigt prästerskap, men detta förbund bröts med Eli som inte kunde styra sina söner Hofni och Phineas så i verkligheten var förbundet inte evigt i bemärkelsen utan slut. De dagliga offren skulle också vara för evigt men vi vet att de slutade med Jesu offer på korset. Jona 2:7 säger jag sjönk ner till bergens grund med jordens bommar bakom mig för evigt. Men i Jonas fall var det bara 3 dagar. Samma sak är det med det grekiska ordet aionian. Det är adjektiv formen av aion som betyder ålder. Det kan betyda tid utan slut, men kan också handla om en tid med slut. Jesus använder ordet när han i Matt 13:40 talar om vad som skall hända vid tidens slut. Fil 2:10 säger att Alla knän skall böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor skall bekänna att Jesus Kristus är Herre. 1 Joh. 4:3 säger Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet den är från Gud. Eftersom ingen kan bekänna Jesus som Herre annat än i den Helige ande måste det innebära att alla som vid detta tillfälle bekänner honom som Herre är människor som lever och att de andra är döda i bemärkelsen borta. 1 Kor. 15:28 talar om att en dag skall allt läggas under Kristus och när allt blir lagt under honom då skall sonen själv underlägga sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla. Om Gud skall bli allt i alla så måste det innebära allt levande. Allt som bekänner Jesus som Herre.

Evigt liv är inget vi föds med men det är något som Gud av nåd ger oss när vi blir födda på nytt. Joh. 3:16 säger ty så älskade Gud världen att var och en som tror på honom inte skall förgås men ha evigt liv Syndens lön däremot är döden. När Gud gav Adam befallning om att inte äta av kunskapens träd så var det för att han inte skulle dö. Men när Adam åt så kom döden inte bara in i hans liv men i hela människosläktet. Så det Jesus gjorde på korset var att han dog som en ställföreträdare för oss. Det innebär att den som förkastar hans död får själv smaka döden.

När människan föll i synd förlorade hon Guds härlighet som övertäckte henne och hon såg sin nakenhet samtidigt förlorade människan också sin odödlighet. Nu finns det emellertid en byggnad från Gud en evig boning i himlen som inte är gjord med människohand och vi längtar efter att få iklä oss vår himmelska boning och när vi är iklädda den skall vi inte stå där nakna. Även om Paulus varit uppryckt till himlen och sett himlens härlighet så är det inte i första hand allt detta han längtar till men den boning han längtade efter var att få ikläda sig sin himmelska kropp.

Vad innebär denna himmelska kropp? Det finns en berättelse i Hes. 34 som talar om Zadoks söner som förrättade tjänst i templet. När de förrättade tjänst i det heliga som är en bild på himlen så skulle de byta om till linnekläder annars skulle de ha kläder av ull. Vi ser detta i Jesus efter uppståndelsen, När han åt och drack med lärjungarna, så var han noga med att visa att det var en kropp av kött och blod. Här hade han bildligt talat kläder av ull och var ett av fåren. Men han hade samtidigt en himmelsk kropp som linnet är en bild på och som gjorde att han kunde färdas mellan himlen och jorden. Vid uppståndelsen så kommer vi också att få dessa nya uppståndelse kroppar som liknar den nya kropp Jesus fick efter uppståndelsen. Förmodligen innebär det att vi också kommer att kunna färdas obehindrat mellan himlen och jorden.

Bibeln beskriver vår kropp som en boning, vårt jordiska tält. 2 Kor 5 säger Vi vet att vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud en evig boning i himlen som inte är gjord med människohänder Därför suckar vi i vårt tält och längtar efter att få iklä oss vår himmelska boning. För när vi väl är iklädda den skall vi inte stå där nakna, Ja vi som bor i detta tält suckar tungt Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Det tält som vi lever i nu är den dödliga kropp som vi ärvt ifrån Adam. När Adam förlorade sin odödliga kropp befanns han vara naken och för att skyla hans nakenhet måste ett djur slaktas som Gud gjorde kläder av skinn av. Det pekar fram emot att Jesus måste dö för att övertäcka människans nakenhet. Genom Jesu död kan vi sedan ikläda sig den odödliga kroppen som väntar på oss i himlen. Det är detta som förebildas i lövhyddohögtiden då människorna under 7 dagar lämnar sina döda hus av sten och trä för att i stället bo i ett tält av levande grenar.

Här i tiden är vi på resa och det är de beslut vi fattar i detta livet som kommer att avgöra hur livet skall gestaltas på den andra sidan. När Moses ledde Israels folk ut ur Egypten och in i löfteslandet så var det också en allegori över människosläktets resa från syndens slaveri och in i det Gud förberett för oss. Det börjar med att påsken firas och påskalammet slaktas, blodet stryks på dörrposterna som gör att mordängeln går förbi, de som var sjuka blir helade och så förde han dem ut med mäktig hand och i hans stammar fanns ingen som stapplade. Detta talar om hur Jesus blev världens offer lam och hur Jesus med sitt blod betalade hela syndaskulden.

Hela systemet med offer för synden bygger på denna princip att om någon felar mot någon annan så måste ett pris betalas för detta, felade man mot sin medmänniska så skulle denna skuld betalas med ränta och felade man mot Gud så skulle ett djur offras och en gång om året för hela folket ett lam. Ett lam som pekade fram emot det yttersta offret för synd nämligen Guds egen son Jesus Kristus. Bibeln säger att åt var och en som tog emot honom gav han makt at bli Guds barn.

Alla dessa offer för synder i GT måste upprepas gång på gång för de kunde aldrig helt och fullt ta bort syndaskulden och upprätta relationen med Gud, men det talade om Guds lam som bar världens synd. Något som bibeln förutsagt för tusentals år sedan av bland annat Jesaja som sa Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Genom att acceptera Jesus som Guds offer lam för vår synd så får vi uppleva förlåtelse för synden och evigt liv. På samma sätt som Israels folk inte kunde lämna slaveriet i Egypten utan att ha slaktat och ätit påskalammet så kan ingen heller lämna livet i synd utan att ha tagit emot Jesus som sin ställföreträdare för sina synder. Att få syndernas förlåtelse är emellertid inte detsamma som att vi sedan kan fortsätta att leva samma liv som vi levde tidigare utan bibeln talar om att vi med fruktan och bävan skall arbeta på vår frälsning. Det positiva är dock att Gud inte har utlämnat oss åt vår egen förmåga eller karaktär.

Israels andra höstfest var pingsthögtiden. En fest som firades till minne av att Gud hade gett dem de tio budorden. Gud ville skriva sin lag på deras hjärtan men folket drog sig tillbaka och skickade Moses som sin ställföreträdare som fick ge dem lagen på tavlor av sten. Sju veckor efter Jesus uppståndelse gavs den Helige Ande till församlingen och alla som var församlade hörde Guds ord på sitt eget språk. En lag som getts på tavlor av sten kan aldrig göra ett folk rättfärdigt. Det spelar ingen roll vilka lagar ett land stiftar så kommer det inte att göra folket mer laglydigt. Moral går helt enkelt inte att lagstifta. På grund av fruktan för lagens konsekvenser kan lagen till viss del reglera människors uppförande. Men lagar kan aldrig förändra människohjärtat. Om den moraliska lagen inte är skriven på människans hjärta så kommer moralen drastiskt att sjunka om lagen tas bort. Om lagen däremot är skriven på en människas hjärta kommer den personen att göra det som är rätt mot andra oavsett om det finns en lag som reglerar hans beteende eller inte. Om Guds lag inte finns skriven på en människas hjärta kommer den människan att bryta mot lagen så fort han inte känner sig överens med den eller då han känner sig alltför svag för att motstå syndens frestelse. Pingstens största syfte var att skriva Guds lag på människans hjärta så att vi gör det som är rätt inte därför att vi är piskade till det eller av fruktan men därför att vi fått en ny natur som av sig själv gör det som är rätt.

Påsken gör oss rättfärdiga men pingsten får oss att utvecklas som kristna. Det handlar inte bara om en engångsupplevelse men att dagligen vara ledd av den Helige Ande. Alla de som drivs av Guds ande är Guds barn.

Den tredje stora höstfesten var lövhyddohögtiden som firade att man lämnat Egypten och tiden i öknen då man bodde i tält. Under denna högtid skulle man bo 7 dagar i hyddor som var gjorda av lövrika grenar. Detta talar om församlingens tid i denna världen som är som en vildmark och öken. Under denna tid skall församlingen inte bygga några religiösa hus (samfund) men enbart vara ledda av molnstoden och eldstoden som är en bild på den helige Ande. Kristna har i alla tider velat slå läger vid en oas av uppenbarelse och sedan byggt en mur omkring detta, men varje ny väckelse har lett församlingen ut i frihet. Det yttersta exemplet på mänsklig organisation var på 400 talet då församlingen blev en romersk stads religion. Tidigare hade förföljelsen förhindrat församlingen från en hirarkisk uppbyggnad med präster biskopar kardinaler och påvar men när förföljelsen upphörde så startade den organisatoriska, religiösa uppbyggnaden. Församlingen blev på det sätt en rörelse där man blev medlem både i den lokala församlingen och i samfundet. Det räckte inte längre med en levande tro utan man måste också underordna sig samfundets stadgar och regler. Regler som inte alls behöver vara fel, men felet är när det inte räcker med bara det nya livet i Gud där vi är ledda av den helige Ande. Utan felet är när man försöker organisera det som bara den Helige Ande kan åstadkomma. När molnstoden lyfter är de människor som är fast i dessa mänskliga strukturen oförmögna att gå vidare. De har vant sig vid oasen och motsätter sig varje form av förändring. De har helt enkelt blivit ett med det hus som inte kan flyttas. Ett hus som är som cement som blandats med deras egna meningar.

När vi blir födda på nytt kommer vi också in i ett nytt förbund. Det gamla förbundet som förebildas av tjänstekvinnan eller slaven Hagar födde sina barn till slaveri. Det nya förbundet som förebildas av den fria kvinnan Sara föder sina barn till frihet. Därför heter det att den sonen gör fri är verkligen fri och där Guds ande är där är det frihet. Både det gamla och det nya förbundet manifesterades med ett tecken. I det gamla förbundet var det en omskärelse av köttet som utfördes av en människa men i det nya förbundet handlar det om hjärtats omskärelse. Det talar om att det är bara något Gud kan göra för ingen människa kan omskära sitt eget hjärta. Det gamla förbundet har det jordiska Jerusalem som sin moder, medan det nya förbundet inte handlar om fysiskt land men ett himmelskt arv som i första hand inte är pärleportar och gator av guld, även om det säkert också kommer att bli underbart, men det stora är det himmelska tabernakel som kommer ner ovanifrån en ny himmelsk kropp som vi längtar efter att få ikläda oss.

När vi blir födda på nytt blir vi också andliga präster. I bibeln finns det två typer av prästerskap Levis och Melkisedeks. På samma sätt som gamla förbundet ersattes av det nya så ersatte Melkisedek det levitiska prästerskapet. Melkesedek var kung av Salem dvs fridens kung detta var motsatsen till det levitiska prästerskapet som hela tiden måste slakta nya djur och bära fram nya offer. Melkesedek var inte bunden till en viss släkt medan det levitiska prästerskapet var bundet till Arons söner och släkt. Båda David och Jesus var från Juda stam och präster efter Melkisedeks sätt. Vi är andligt sett i Melkisedeks prästlinje och de offer vi bär fram är oss själva. Rom 12:1 säger Därför uppmanar jag er bröder att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst.

När vi blev födda på nytt blev vi också födda in i ett konungsligt släkte. Upp 5:10 Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Vi är destinerade för en position av kunglig auktoritet och det vi går igenom här i tiden är en skola för den positionen. Ingen kommer att vilja bli dömd av egoistiska, makthungriga, bittra människor med en egen agenda. Men om vi skall bli dömda så vill vi bli dömda av visa, ödmjuka och kärleksfulla människor. Vi vill bli ledda av människor som ser som sin främsta uppgift att tjäna. Det är därför Gud vill fostra oss här i tiden för att vi skall utvecklas till vår uppgift på andra sidan. En del vill utöva sin kungliga auktoritet gentemot sina medmänniskor här och nu Men Jesus sa att den som vill vara största skall vara de andras tjänare. Så när Rom 5 talar om att vi fått konungsligt välde i liv så handlar det inte om att vi skall kontrollera andra kristna men det handlar om att vi fått gudomlig auktoritet i den andliga världen som innebär att när vi uttalar ord i Jesu namn så måste varje andlig makt böja sig. Allt detta ligger i det nya livet som vi har potentialen att växa upp till. Låt oss därför lägga bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now