Gibeoniterna

I 2 Sam 21 kan vi läsa om att det var hungersnöd i landet under Davids tid och när David frågar Herren om orsaken får han veta att det berodde på Saul och hans blodsbefläckade hus för att han dödade Gibeoniterna. När församlingen glömmer sitt uppdrag och i stället börjar med andlig kannibalism och äta varandra då är risken stor att det också bli andlig hungersnöd i församlingen, tider då Guds folk bildligt talat får leva på torra brödkanter och gammal skåpmat. När det profetiska ordet saknas blir folket utan vision och börjar driva omkring utan mål

David visste att om Guds välsignelse vilade över landet och folket då skulle det inte vara hungersnöd. Så när det var hungersnöd förstod han att något var fel och som en andlig detektiv börjar David med att kalla till sig Gibeoniterna. Så får han höra om hur Saul brutit förbundet med dem. Nästa steg var att han ville höra vad han kunde göra för att gottgöra Sauls brott. Då fick han till svar att de inte ville ha silver eller guld men de ville ha 7 av Sauls söner för att hänga upp dem i Sauls hemstad Gibea och David gjorde som de bad och i vers 9 står det att de hängde upp sönerna på berget inför Herren så att alla sju dog på samma gång. På samma sätt som Sauls 7 söner hängdes upp hängdes också dessa de 7 församlingarna i uppenbarelseboken upp till världens beskådande. Ljusstaken flyttades och livet gick förlorat. Sauls söner hängdes upp vid tiden för kornskörden. Detta talar också profetiskt om vad som kommer att hända när kornskörden har bärgats och den levande församlingen evakuerats till himlen, då kommer den återstående församlingen som saknade olja i sina lampor och som representeras av Sauls 7 söner att få gå igenom vedermödan och betala med priset av sina liv.

Anledningen till att Sauls söner dödades var att de förföljt Gibeoniterna. Men vilka var Gibeoniterna? Jo historien börjar i 1 Mos 9:20 där Noa välsignade Sem men sa samtidigt att Kanan skulle bli hans slav. Flera tusen år senare när Josua marscherade in i Kanan så gick denna profetia i uppfyllelse, Gibeoniterna ingick i ett förbund med Josua. Josua befriade dem därför från Israels barns hand så att de inte dödade dem men det står att Josua gjorde dem till vedhuggare och vattenbärare åt församlingen vid Herrens altare. Vi kan tycka att det låter lite simpelt att vara vedhuggare och vattenbärare. Men vad handlar det rent andligt om? Jo, jag tror att det handlar om att tjäna, även om det inte alla gånger ser så glamoröst ut. Paulus kallar sig själv en Jesu Kristi slav Vi kan också välja att bildligt talat vara hans slavar och tjäna Herren i det levande templet. Att ösa upp vatten och bära fram ved, handlar för mig om att skapa förutsättningar för att elden skall brinna och att människor skall bli fyllda av den Helige ande. I dag bär vi inte ved i form av träpinnar, men vi bär hans kors. I dag bär vi inte fysiskt vatten men vi öser upp ur den levande källan.

Gibeoniterna var de som också tjänade i templet när Melkisedek (som är en bild på Jesus) var präst och kung. I lagen var det fastställt att När en ägare gav sin slav friheten så kunde slaven välja att ändå fortsätta att tjäna sin herre. Om han valde det skulle då föras fram till dörrposten och så skulle en syl borras genom hans öra som ett tecken på att han alltid skulle tillhöra sin herre. På samma sätt har vi alla vår frihet, men kan vi frivilligt välja att bildligt talat bli Jesu slavar.

När vi väljer att tjäna Herren blir vi också på ett särskilt sätt en måltavla för fienden. När Saul började förfölja Gibeoniterna, så är det en bild på hur Israel skulle komma att förfölja profeterna och hur religiositeten sedan förföljt dem som vill stå upp för Guds ord och kallat dem extremister och klistrat på dem olika nedsättande epitet. Herrens slav har i alla tider fått världen till sin fiende.

När Jesus undervisade i synagogan i Kapernaum sa en del, detta är en svår tanke Vem står ut med att höra den? Jesu budskap var allt annat än lättsmält. Han predikade inte om att förverkliga sig själv, att nå sina mål eller att lyckas och bli framgångsrik. Tvärtom handlade det om att ge upp sitt eget liv, att lämna allt och följa honom. Det var ett budskap långt ifrån det som i dag drar skaror till Guds hus. Bibeln har länge förutsagt att i den sista tiden skall man predika sådant som människor vill höra och som känns tilltalande.

Men att vara Jesu efterföljare är inte en popularitetstävling men en trons kamp där du kommer att bli missförstådd och sedd på som extremist och sekterist en vandring utanför den stora allmänna fåran. Men om vi tittar på de första kristna så ser vi att det som kännetecknade dessa människor var att de bad, offrade, evangeliserade och älskade varandra, men faktum är att det är detta som är normal kristendom och vad Gud frågar efter.

Om ditt kristna liv är grått, trist och tråkigt utan känsla av mening så finns det anledning att se vad bibeln säger om att vara en lärjunge och en Jesu efterföljare. En lärjunge är först och främst en person som har en längtan efter att lära sig, en elev som kommer för att bli undervisad. Relationen mellan läraren och eleven är inte bara att eleven passivt sitter och lyssnar till ett föredrag, men han lyssnar aktivt med en längtan efter att få omsätta det han hör i vardagen. I Luk 14:25 säger Jesus att om någon vill efterfölja mig och sätter sitt eget liv högre än mig så kan han inte vara min lärjunge. Jesus såg hur allt större skaror började att följa honom människor som trodde och i princip accepterade hans budskap. Fram till denna punkt hade Jesu budskap varit riktat till allmänheten och han hade blivit enormt populär, men nu var det som om Jesus ville sortera ur dem som följde honom av fel orsak. En del var där för att se ett under, andra för att kanske få ett gratis mål mat, eller för att få se honom sätta romarna på plats och upprätta Israel som en fri nation, så Jesus vände sig om och predika medvetet ett budskap som tunnade ur leden. Anledningen var att Jesus alltid föredrar kvalitet framför kvantitet. Denna princip uppenbarades också då Gideon decimerade sin arme från 32.000 till 300. Gud visste att han kunde göra mer med 300 hängivna brinnande soldater är 32.000 halvhjärtade. John Wesley sa vid ett tillfälle Ge mig hundra man som älskar Gud av hela sitt hjärta och som inte fruktar något annat än synden och jag skall skaka världen.

I Luk. 14 säger Jesus ”kan han inte vara min lärjunge” 3 gånger. Med andra ord så fastställer Jesus vissa villkor för att vara en lärjunge. Det första villkoret var att älska Gud mer än någon eller något annat. I v 26 säger han Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv så kan han inte vara min lärjunge. I Luk. 9 är det en man som vill följa Jesus men han säger låt mig först gå och begrava min far. Det mannen egentligen säger är låt mig vänta till dess att mina föräldrar blir gamla och dör. Jag vill inte skapa någon konflikt men följa dig vid en mera läglig tidpunkt. Men Jesus svarar Låt de döda begrava de döda, men gå du och förkunna Guds rike. I detta livet så har vi antingen full harmoni med alla människor och friktion med Gud eller friktion med människor och harmoni med Gud. Jak. 4:4 säger Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap med Gud. I Matt 10:34 säger Jesus Jag har inte kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor och var och en får sin familj till fiender. Det Jesus säger är att nä vi beslutar oss för att följa honom skall vi inte räkna med att bli förstådda och uppbackade ens av våra närmaste. Enligt Jesu definition är en lärjunge en person som älskar Gud mer än något annat i denna världen och som är villig att sätta honom på första platsen.

Gud vill alltid ha första platsen i våra liv. På gamla dagar fick Abraham den son som Gud lovat honom och Isak var Abrahams stora glädje i livet och representerade hela hans framtid. Isak växte upp och tog utan tvekan en mycket stor plats i Abrahams hjärta, när Gud kommer med befallningen till Abraham om att gå till Moria berg och offra sin son. Abraham klarade testet och visade att Gud hade första platsen i hans hjärta. Även om Abraham ägde stora världen så höll han aldrig ett fast grepp om något av detta men såg sig själv som en gäst och främling i denna världen.

I Luk 14:27 säger Jesus: Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Och i Luk 9:23 Om någon skall följa mig skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Jesus talade aldrig om nödvändigheten av att älska sig själv. Efesierbrevet 5:29 säger tvärtom att Ingen har någonsin hatad sin egen kropp utan ger den näring och sköter om den. Det Jesus talar om är i stället att vi skall förneka oss själva. Han säger att den Luk 9:24 som vill rädda sitt liv han skall mista det men den som mister sitt liv han skall rädda det. Det handlar om våra egna ambitioner, mål och önskningar. Om vi är villiga att ge upp detta så kommer vi i stället att upptäcka Guds plan och syften för vårt liv.

Vad menade Jesus när han sa att vi skulle ta vårt kors? På den här tiden visste alla vad Jesus menade, nämligen att den som lyfter upp sitt kors går mot sin egen avrättning. Så att bära sitt kors betyder att dö bort ifrån sig själv, att lägga åt sidan mina egna önskningar så att Gud kan uppenbara sina önskningar, så att vi kommer in i hans vilja med våra liv. Detta är emellertid det bästa som kan hända en människa. Hans kors är den bästa börda någon kan bära och fungerar som vingarna för fågeln eller seglet för skeppet som för oss hela vägen till hamnen. Paulus säger i 1 Kor 15:31 att Jag dör varje dag så sant som jag är i Jesus Kristus.

I Luk 14:33 säger Jesus Ingen kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Dvs. allt jag har tillhör egentligen Jesus. I Mark.10 är det en rik ung man som frågar Jesus vad han skall göra för att få evigt liv. Han har tidigare gjort allt och varit en exemplarisk troende, men nu ber Jesus honom att sälja allt han ägde och ge pengarna till de fattiga då skulle han få en skatt i himlen. Det Jesus säger är inte att man måste vara fattig för att komma in i Guds rike, men han såg att denne mans alla ägodelar hade blivit hans Gud och främsta intresse och Jesus kan inte dela hjärtats tron med andra saker.

Jesus talar också om kostnaden för att vara en lärjunge. I Luk 14:28 säger han. Om någon av er vill bygga ett torn sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget? Många människor gör impulsköp utan att kalkylera med effekten på ekonomin, andra kastar sig in i äktenskap och karriär utan att beräkna kostnaden. Sorgligt nog gör en del på samma sätt när det gäller sitt beslut att följa Jesus. Ja, visst jag vill vara frälst och en kristen säger man utan att tänka på att detta också får konsekvenser i vardagslivet. Den rike unge mannen var utan tvekan imponerad av Jesus, han hade sett honom göra under och hört honom undervisa och nu ville han följa Jesus, men han hade aldrig beräknat kostnaderna och förstod inte att det faktiskt skulle kosta honom allt att följa Jesus. Rom. 12:2 säger att vi inte skall anpassa oss till denna världen och Johannes säger att vi inte skall älska världen eller de ting som är i världen. Det står också i Jak. 4:4 att världens vänskap är Guds ovänskap.

När Paulus skriver till Filipperna så presenterar han sig som Jesu Kristi tjänare men det grekiska ordet för tjänare ät Doulos som ordagrant betyder slav. Både Petrus och Jakob använder samma ord när de börjar sina brev. Ordet används ett fyrtiotal gånger i nya testamentet när det talas om de troende. Det är uppenbart att Gud önskar att vi också skall se oss själva på detta sätt. I 1 Kor 6:19 säger Paulus Ni tillhör inte er själva Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Om vi tillhör Jesus Kristus och ägs av honom då kan det bara betyda ett fullkomligt underordnande till honom, då är det inte längre vår egen vilja som gäller utan vår Herres och ägares vilja. Att bekänna Jesus som sin herre betyder samtidigt att vi bekänner oss själva som hans slavar.

För det andra så handlar det om lydnad för endast En herre. Ingen slav skulle komma på tanken att lyssna till andra ägare, utan det var bara han egen herres ord som gällde. I Matt 6 talar Jesus också om att ingen kan tjäna två herrar antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Grundtexten använder ordet slav dvs. ingen kan vara en slav till två herrar. Väljer vi att vara Jesu slav kan vi också räkna med hans beskydd på samma sätt som Josua med sin ed lovade att beskydda Gibeoniterna.

Slaven var också fullständigt beroende av sin herre för sin överlevnad och eftersom vår Herre är god och kärleksfull så kommer han att fylla alla våra behov. Det står att han vet vad vi behöver och han uppmanar oss att inte oroa eller bekymra oss för våra dagliga behov.

Slaven var också personligt ansvarig inför sin Herre. På samma sätt är det bara Jesus som vi en gång skall redovisa vårt liv inför. Ofta vill vi så gärna vara människor till lags och bli uppskattade av människor men Paulus säger I 2 Kor 5:9 Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta.

Att vara en slav till Jesus är inte att leva i en tyrannisk despotisk relation. Det är inte en relation som driv av fruktan eller tvång. Vi tjänar inte en Herre vars vilja måste ifrågasättas, men vars vilja ger oss verklig tillfredställelse. Vi är slavar men Jesus har också adopterat oss som söner och gett oss arvsrätt.

Att vara en slav på Jesu tid var inte alltid något nedsättande utan slavens status var också kopplad till hans Herres status. Att vara en slav till Cesar var något verkligt ärofullt. På samma sätt är det att vara en slav till Jesus Kristus. Det handlar inte bara om ett underordnande till honom, men det handlar också om en priviligierad position.

Det positiva med att vara en Jesu Kristi slav är att varje ny dag, blir en ny möjlighet att tjäna Herren. Livet får verklig mening och mål. Vi får sitta vid hans bord och mättas av hans goda. Därför kan vi med glädje säga som det står i Psalm 40:9 att göra din vilja min Gud är min glädje. Din lag är i mitt hjärta.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now