När möter församlingen Jesus i skyn?


En av de stora profetiska frågorna i kristenheten har länge varit; kommer Jesus före, under, eller efter vedermödan. Låt mig inledningsvis säga att Ingenstans i bibeln står det uttryckligen att Jesus kommer före, under eller efter vedermödan utan vare sig vi än tror om detta så bygger det på tolkningar av Guds ord. Låt mig därför presentera hur jag personligen tolkar Guds ord. Förs måste vi bara bestämma oss för vad vi menar med vedermödan. Vedermödan beskrivs som Jakobs nöd Jer. 30:7 och i Daniel får höra att det är något som skall drabba Jerusalem och judafolket. Dan 9:24 säger Sjuttio veckor äro bestämda över ditt folk och över din heliga stad, mellan den 69:onde veckan och den 70:onde veckan är det ett stort gap som bäst kan beskrivas som församlingens tidsålder. Lägg märke till att Daniel fick höra att alla 70 veckor var bestämda för hans folk och hans heliga stad. Ängel säger inte att 70 veckor är bestämda för världen eller församlingen Men 490 år var bestämda för Jerusalem och judafolket. Från det att ordern om att Jerusalem skulle byggas upp gick ut från kung Artaxerxes till dess att Jesus red in i Jerusalem gick det 483 år eller 69 årveckor. Dan 9:25 säger Så vet nu och förstå: Från den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick, till dess en smord, en furste, kommer, skall sju veckor förgå; och under sextiotvå veckor skall det åter byggas upp med sina gator och sina vallgravar, om och i tider av trångmål.

Den sista årsveckan av de 70 på 7 år beskrivs som den årsvecka antikrist kommer att träda fram och med honom vedermöda särskild under den andra halvan, efter tre och ett halvt år avskaffar matoffer och slaktoffer i templet och bryter sitt förbund med Israel. I Matt 23:35 säger Jesus Och så skall över eder komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, ända ifrån den rättfärdige Abels blod intill Sakarias’, Barakias’ sons blod, hans som ni dräpte mellan templet och altaret. Sannerligen säger jag eder: Allt detta skall komma över detta släkte. Vi såg detta gå i fullbordan år 70 i samband med Jerusalems förstöring, i samband med förintelsen och vi kommer att se det under vedermödan. När det gäller församlingen som tagit emot försoningen för synden så har Jesus tagit straffet. Det gjorde han på korset då han blev gjord till synd för vår skull. Därför tror jag att församlingen kommer att rykas upp innan denna tid bryter in. Därmed inte sagt att församlingen är befriad från alla prövningar. Tvärtom talar Jesus om att förföljelse och lidande skall vara något församlingen alltid kan förvänta. I världen lider ni betryck säger han. Men denna speciella prövning som vedermödan handlar är inte i första hand ämnad för församlingen men för Israel och den värld som fyllt sitt syndamått. Jes.13:9 Se, HERRENS dag kommer, gruvlig och med förgrymmelse och med vredesglöd, för att göra jorden till en ödemark och utrota syndarna som där bo. V.11 Jag skall hemsöka jordens krets för dess ondska och de ogudaktiga för deras missgärning;

Johannes predikade i tre och ett halvt år men blev därefter halshuggen. Jesus predikade i tre och ett halvt år och blev därefter korsfäst. Efter tre och ett halvt år i vedermödan kommer judarna att ta emot en frälsare men det kommer till att börja med vara antikrist och den falske profeten.

Under vedermödan utgjuter Gud sina vredesskålar över världen på grund av världens synd. Bibeln säger att Gud inte har bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, men 1 Tess 1:9 säger att han frälser oss undan den kommande vredesdomen. Nu menar en del att vredesdomen inte är det samma som Guds vrede i vedermödan. Men när det gäller Guds vrede över synden som kommer att utgjutas under vedermödan så har Jesus tagit denna vrede i den personens ställe som väljer att sätta sin förtröstan till honom det innebär att om en kristen får lida så är det inte för att han skall straffas för sina synder, det straffet har Jesus tagit. Världen däremot kommer under vedermödan att få lida för sina synder. Det vi som Kristna möter i denna tiden är satans vrede därför att han vet att hans tid är kort, men det människor kommer att uppleva under vedermödan är Guds vrede över synden, sen spelar det mindre roll vad vi kallar det.

När Israel bärgade skörden så kom kornskörden först kornet var ett mjukt sädesslag och kunde inte krossas för att få ut mjölet men agnarna skildes från kornet genom att man kastade upp det i luften med en skovel och när vinden blåste genom säden så blåste agnarna bort. Med vetet var det annorlunda det lades på en rund stenhäll och sedan hade man en tung släde som vanligtvis drogs av en åsna och som drogs över vetet så att det krossades. Denna släde kallades för tribulus, från vilket det engelska ordet tribulation också kommit. För mig talar detta om att kornmänniskorna som står för den levande församlignen kommer att ryckas upp först. De som är kvar kommer att gå igenom vedermödans kross.

För varje sädesslag var det tre olika skördar. Först var det förstlingsskörden. Sedan var det den allmänna skörden och sedan efterskörden som sparades åt främlingen och de fattiga som plockade axen från åkerns hörn. Efter att den levande församlingen som var redo med olja i sina lampor och som bibeln kallar förstlingsskörden När denna skörd är bärgad så kommer det att bli en stor skörd som vi kan läsa om i Upp.7:13 Dessa som är klädda i vita kläder vilka är dessa och varifrån kommer de. Jag svarade Min Herre du vet det. Då svarade han till mig De är de som kommer ur den stora nöden De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Jag har svårt att se att detta kan vara några andra än de som kommer ur det bibeln kallar den stora vedermödan. Det måste därför innebära att det finns frälsta människor i vedermödan. Skall det predikas under vedermödan? Ja bibeln säger att det kommer att vara 144000 tusen personer från Israels tolv stammar med Guds sigill på sina pannor, dvs. skyddade från vedermödans konsekvenser, dessa står det kommer att vara att vara Guds tjänare. Tänk dig 144000 Billy Graham, som predikar dag och natt inte bara i kyrkor men över nätet, på radio och TV. I Upp.12 talar bibeln om två vittnen som också kommer att predika, först blir de dödade men som efter tre och en halv dag får liv igen och så står det i v. 12 Och de hörde en stark röst från himlen som sade till dem Kom Hit upp och de steg upp till himlen i ett moln och deras fiender såg dem. För mig representerar dessa två vittnen tillsammans med dem som i slutet av vedermödan fortfarande lever och är troende i slutet av vedermödan efterskörden som skulle sparas till främlingen och den fattige i åkerns kanter och fyra hörn Då kommer Matt. 24:29 att fullbordas Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se ’Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet. 31Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra. Vid församlingens uppryckande kommer Jesus i skyn vid sin andra tillkommelse kommer han ner till jorden. Vid uppryckandet kommer han för sina heliga, vid sin andra tillkommelse kommer han enligt Judas bok med sina heliga. Vid uppryckandet samlar Jesus sina egna i skyn. Vid hans andra tillkommelse skall änglarna samla hans utvalda från jordens fyra hörn. Vid uppryckandet skall det inte vara några speciella tecken, utan det skall komma plötsligt och oväntat medan livet pågick som vanligt medan det vid hans andra tillkommelse skall vara stora tecken.

Nu frågar någon kanske varför det står så lite om församlingens uppryckande och så mycket om Jesu andra tillkommelse. Den enkla anledningen är helt enkelt att församlingens uppryckande tidigare var en hemlighet. 1 Kor. 15:51 Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skall inte alla avsomna, men alla skall vi bli förvandlade, Eftersom det var en hemlighet kan vi inte läsa om denna händelse i GT eller ens i evangelierna och efter att församlingen är borta kommer Gud på nytt igen att ta upp sitt handlande med Israel. Daniels klocka som stannade vid den 69:onde årsveckan börjar på nytt att slå. Därför kan vi i Upp. 7 läsa om 144.000 från Israels 12 stammar. Under församlingens tid finns däremot inte jude och grek men vi är alla ett i Kristus. Uppenbarelseboken 1 talar bibeln om ljusstakarna som representerade församlingen sedan läser vi inte mer om ljusstakarna förrän vi läser om dem i himlen för innan vedermödan har församlingen flyttats från jorden till himlen. Efter upp. 3 nämns församlingen inte längre fram till kap 22 för nu är vi tillbaka till tillståndet innan församlingen då det var judar som trodde och judar som inte trodde.

Församlingen i Tesalonike var oroliga för att uppståndelsen redan hade ägt rum, det visar att de inte trodde att församlingens uppryckande skulle ske efter vedermödan, eftersom församlingens uppryckande och uppståndelsen från de döda skulle ske samtidigt. Enda orsaken till att församlingen i Tessalonike var oroliga var för att de förväntade att Jesus skulle komma innan vedermödan.

Många väntar på Jesu återkomst men är mer upptagna med vedermöda och Antikrist. Som Guds folk uppmanas vi i bibeln att i första hand vänta på Jesus inte på Antikrist. Antikrist är fascinerande men personligen är jag upptagen med Jesus och väntar på honom. Vem är ”Han” som måste röjas ur vägen innan antikrist kan träda fram 2 Tess.2:7 Kan Han vara den Helige ande i den levande församlingen? Det måste i alla fall vara någon som är oerhört stark eftersom den laglöse efter att denne person är borta skall träda fram med stor kraft och med lögnens tecken och under. I Joh. 14:17 kallar Jesus den Helige ande för honom då han säger att världen kan inte ta emot honom inte och känner honom inte. Min tro är att den Helige ande kommer att försvinna på det sätt han uppenbarar sig i dag, nämligen genom församlingen, men den Helige ande är allestädes närvarande, och fanns på jorden innan något skapats. Det unika nu är att den Helige ande är i oss och genom församlingen håller han tillbaka ondskan och Antikrist. Varför hatar denna världen kristna? Varför hugger IS huvudet av kristna? Jo, därför att djävulen hatar de kristnas närvaro, därför att de kristna fyllda av den helige ande hindrar honom att sätta sin slutgiltiga plan i verket.

Det faktum att jag tror att Jesus kan komma när som helst motiverar mig också att leva ett överlåtet liv och att vittna för andra om frälsningen. Hans ankomst är också en tröst för mig på samma sätt som Paulus uppmanade församlingen i Tessalonike att trösta varandra med budskapet om att Jesus skulle komma och i brevet till Titus kallar han det vårt välsignade hopp.

Luk. 17 talar om att det skall vara som på Lots och Noas tid. Dvs. människor levde högst normala liv och anade inte att dörren till arken skulle stängas. Det Jesus säger är att om ni vill veta hur det skall vara innan jag kommer för att hämta församlingen så måste ni studera dessa två händelser. Vad är det dessa två händelser har gemensamt. Jo, i båda fallen räddades de rättfärdiga undan katastrofen. Genom hela bibeln kan vi se att det är en skillnad på vad som händer med den rättfärdige och den orättfärdige. Under Noas tid räddades Noa och hans familj undan katastrofen, under Lots tid räddades Lot och hans familj undan katastrofen, 1 Mos 19:13 Lot hade svärsöner söner och döttrar och änglarna sade till Lot För bort dem från den här platsen för vi skall förgöra den. Lot försökte att varna sina svärsöner men det står att De trodde att han skämtade. I v 22 säger ängeln till Lot. Skyndade dig att fly dit (till staden Soar) för jag kan inte göra något förrän du är där. Gud kunde inte sända straffdomen över Sodom förrän den rättfärdige Lot var i säkerhet. Det är därför 2 Pet. 2:9 säger Så förstår Herren att frälsa de gudfruktiga ur prövningen, men ock att under straff förvara de orättfärdiga till domens dag. Detta talar till mig om att vid den största prövning som någonsin har drabbat jorden då två tredjedelar av jordens invånare kommer att dö och människor skall ropa till klipporna att falla över dem för att dölja dem inför honom som sitter på tronen då har Gud skilt de rättfärdiga från de orättfärdiga. Det säger mig att Gud inte kommer att sända domen över denna världen förrän de rättfärdiga är i säkerhet i staden, nämligen den himmelska staden det nya Jerusalem. Jesus sa som det var på Lots tid så skall det vara då människosonen uppenbaras. På den dagen Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ner över staden.

Rahab räddades undan Jerikos undergång därför att hon tagit emot spejarna och som ett tecken hängt ett rött snöre i fönstret. De första kristna räddades undan Jerusalems förstöring år 70 därför att de hade tagit vara på Jesu profetiska ord om att då de såg krigshärar omringa Jerusalem skulle de fly. 1 Tess 5:9 Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, Man kan naturligtvis hävda att domen i vedermödan inte är detsamma som vreden, men jag tror att det handlar om en princip. När Gud dömer världen för dess synder så åker inte den rättfärdige så att säga med på köpet. I Luk 21;36 säger Jesus. Men vaken alltjämt, och bed att ni skall kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen.”

I upp. 3:10 skriver Johannes till församlingen i Filadelfia och säger eftersom du har tagit vara på mitt ord om uthållighet skall jag bevara dig och rädda dig från den prövningens stund som skall komma över hela jorden. Nu kan någon naturligtvis invända och säga att det här ordet inte talar om att det är några människor som skall ryckas bort från jorden, för det står att Gud skall bevara dem. Så lyfter man fram exemplet från landet Gosen i Egypten då Gud bevarade Israels folk när Egypten drabbades av sina plågor. Men lägg märke till att det inte står att Gud skall bevara dem igenom prövningens stund utan från prövningens stund. Det grekiska ord som används är för från är ordet ek som bokstavligen betyder ut ifrån. Samma ord används om församlingen i ordet Eklesia som betyder de utkallade. Så ordet ek här betyder ut i från prövningens stund. Enda chansen att komma undan den prövningens stund som skall drabba hela jorden är att vi har lämnat den och det finns bara två sätt att lämna denna jorden på. Antingen genom att vi dör eller rycks härifrån. Därför är det för mig ut som att de kristna kommer att bli bortryckta från jorden innan denna prövningens stund kommer. Om församlingen är kvar när vedermödan bryter in så skulle församlingen också drabbas av detta straff tillsammans med de ogudaktiga, men bibeln säger att det inte skall gå med den rättfärdige som det går med syndaren. Luk 21:36 säger: Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och att ni kan stå upprätta inför människosonen. Villkoret för att undfly är att vi vakar och ber, så att våra sinnen inte fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer.

Nu kan man alltid invända och säga att kristna alltid blivit förföljda och fått lida och det är sant. Men det är bara Judarna som upplevt en förintelse då en tredjedel av dem blev plågade och dödade, under deras andra vedermöda kommer två tredjedelar av dem att gå under. Bibeln säger att det inte skall gå den rättfärdige som det går med syndaren I 1 Tess. 5:3 säger Paulus att när det säger allt står väl till och ingen fara är på färde så kommer plötsligt fördärv över dem. Vilka talar Paulus om när han säger dem? Jo de som sa allt står väl till och ingen fara är på färde. Detta kan inte syfta på församlingen för den församling Paulus talade till var verkligen i trångmål och stora delar av församlingen har alltid varit i trångmål. När Paulus säger att DE inte skall komma undan så innefattar detta uppenbarligen inte församlingen. Underförstått, församlingen skall komma undan.

Upp. 5:1 Och i högra handen på honom som satt på tronen såg jag en bokrulle, med skrift både på insidan och på utsidan, och förseglad med sju. 2Och jag såg en väldig ängel som utropade med hög röst: ”Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess insegel?” 3Men ingen, vare sig i himmelen eller på jorden eller under jorden, kunde öppna bokrullen eller se vad som stod däri. 4Och jag grät bittert över att ingen befanns vara värdig att öppna bokrullen eller se, vad som stod däri. 5Men en av de äldste sade till mig: ”Gråt icke. Se, lejonet av Juda stam, telningen från Davids rot, har vunnit seger, så att han kan öppna bokrullen och bryta dess sju insegel.” När vi läser Matt. 24 och Luk 21 så ser vi hur det stämmer överens med dessa sju insegel Falska profeter en man på en vit häst med en båge som drog ut för att segra. Muslimernas messias gestalt skall också komma på en vit häst. Det skall vara krig och ruykten om krig, Den röda hästen. Det skall vara hungersnöd, som motsvarar den svarta hästen. Döden och dödsriket som skall utrota 2 trdjedelar av befolkningen motsvar den blekgula elller igentligen den blekgröna hästen. Det skall vara jordbävningar och när lammet bröt det sjätte inseglet står det att det blev det en stor jordbävning. Det skall vara tecken i skyn Upp. 6:12 säger att solen blev svart som en sorgdräkt och månen blev som blod och himlens stärnor föll ner på jorden. Jesus säger i Matt 24:27 För som blixten går ut från öster och lyser ändå bort i väster så skall det vara när människosonen kommer. Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. När Jesus hämtar församlingen då skall det ske lika snabbt som ett blixtnedslag dvs lika snabbt som ljuset färdas. På en sek. hinner ljuset fördas över sju varv runt jorden. Vid denna händelse skall Jesus komma som en tjuv om natten Sen kommer en tid av nöd och så säger Jesus att där liket ligger där samlas gamarna. För mig är liket Israel som ligger försarslöst som ett lik och kommer då att atackeras av antikrists allierade som tror att Israel skall bli en munsbit men ner det ser som mörkast ut stiger Jesus ner på oljeberget och avgör striden. Då skall människosonens teken visa sig på himlen, när der ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Lägg märke till att nu skall han visa sig för alla, allas ögon skall se honom. när församlignen hämtas då sker det omärkligt och hastigt. Plötsligt är en stor skara människor borta från jorden. När det gäller församlingens uppryckande kan vi läsa i 1 Tess 4:15 Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som är avsomnade. 16Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skall de i Kristus döda uppstå; 17sedan skall vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skall vi alltid få vara hos Herren. 18Så trösta nu varandra med dessa ord.

När en rik man skrev sitt testamente förseglade han det med lack och tryckte en stämpel i lacken med sin signetring, denna försegling fick sedan inte öppnas förrän efter hans död och då bara av någon som hade en ring som stämde överens med förseglingen. Var det en mycket rik man så kunde det handla om flera förseglingar. Den romerske Kejsaren hade ofta flera sigill där varje sigill motsvarade en signetring och där ringarnas ägare måste finnas närvarande när förseglingarna bröts. Jesus hade dött och uppstått och var själv värdig att öppna förseglingarna på den himmelska bokrullen. När lammet bröt inseglen fanns det också flera vittnen till detta Bla. de 24 äldste. Vilka är det? Kan det vara representanter från Gamla och Nya testamentet? I så fall 12 representanter från församlingen som vid detta tillfälle är i himlen? Varför var det sju insegel? Johannes hade tidigare skrivit till 7 församlingar. Detta var inte de enda församlingarna som fanns på den här tiden. Det fanns enligt historiker åtminstone ett fyrtiotal större församlingar och hundratals mindre. Jag tror att de sju församlingar som Johannes skriver till också representerar församlingen, där var och en dessa församlingar hade ett vittne till öppnandet av inseglen. Dessa församlingar beskrivs också som sju stjärnor som Jesus håller i sin hand. Var det sju sigill därför att det var sju församlingar som representerar församlingen i himlen. Sigillens öppnande innebär också begynnelsen på vreden. Församlingen i Filadelfia får höra i Upp. 3:10 Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov. Grundtexten indikerar att det inte handlar om att vi skall bli frälsta igenom den prövning som skall komma men att vi skall bli frälsta ur eller bort ifrån den. Lägg märke till att det inte står att Gud skall frälsa oss från prövningar i allmänhet, men att han skall frälsa oss från denna specifika stund eller period av prövning. Om du går i skolan och får höra att det skall vara prov på torsdag men så säger läraren att alla med A i betyget behöver inte vara med på provet så förstår alla att dessa förväntas inte komma till provet.

I himlen kommer de troende att få lön vid Kristi domstol. Det innebär att vi någon gång måste förflyttas till himlen. För mig verkar det väldigt ologiskt om vi vid Jesu andra tillkommelse skall upp i skyn och vända tillbaka i en usväng och sedan vid ett annat tillfälle förflyttas tillbaka till himlen igen. Joh.14:2 säger att i min faders hus är många rum, skulle jag annars säga att gå går bort för att bereda plats åt er. Jag vill att där jag är skall ni också vara. Om Jesus i två tusen år har berett plats i himlen och vi vid församlingens uppryckande inte skulle få komma dit verkar för mig väldigt ologiskt.

När ett judiskt bröllop ägde rum så föregicks det av en trolovningstid på ca: 1 år under denna tid förberedde mannen det nya hemmet tillsammans med sin far ofta var hemmet också förlagt i anslutning till faderns hus. Innan bröllopsdagen var inne hämtade han sedan sin brud och tog henne till sin faders hus där bröllopsfesten ägde rum. Efter bröllopet var det fastställt i 5 Mos. 24:5 att mannen inte skulle gå ut i krigstjänst eller åläggas någon annan tjänstgöring, men stanna hemma och glädja sig åt den hustru han tagit. Jag tror att det talar om att lammets bröllopsfest kommer att vara under ett år. Jesus kommer inte att säga Nu tar vi en timmes lunch och så tar vi os tillbaka till jorden, nej han vill att vi skall ta tid på oss och njuta av gemenskapen med honom och lammets bröllopsmåltid. Upp. 19:7 säger Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. I tiden av väntan har bruden på olika sätt förberett sig för bröllopsdagen för hon vet inte exakt när brudgummen skall komma tillbaka och hämta henne. För mig är detta en fantastiskt fin bild på församlingens uppryckande när Jesus kommer för att hämta bruden till bröllopsmåltiden i himlen. Frågan är bara om denna bröllopsfest skall äga rum före eller efter vedermödan. För mig verkar det ologiskt att se till att bruden blir slagen gul och blå innan bröllopsmåltiden.

När Jesus kommer tillbaka till Jerusalem och oljeberget skall han komma med sina mångtusen heliga. Vilka är de heliga? Jo i hela nya testamentet benämns församlingen som de heliga. Om församlingen skall komma med Jesus till jorden måste det innebära att församlingen tidigare har blivit uppryckt. Personligen tror jag inte att det blir ett uppryckande som bara handlar om en u-sväng till molnen. Bibeln talar om att vi skall fira lammets bröllopp och denna fest kommer inte bara att bli något snabbt mellanmål. I ett välbeställt hem vara i 7 dagar och jag tror att i himlen skall vi fira bröllopsfesten i 7 år.

Efter att vi läst om lammets bröllop så läser vi om mannen på den vita hästen vars mantel är doppas i blod och så står det att den himmelska härskaran följde honom och de var klädda i vitt rent linne. Vilka var det som var klädda i vitt rent linne Ja det var inte änglar men församlingen. Det är de som judas talar om när han säger att han kommer med sina mångtusen heliga. Om Jesus skall komma tillbaka med församlingen så måste det innebära att församlingen tidigare har blivit uppryckt till himlen.

Om alla troende skall ryckas upp i skyn efter vedermödan så innebär det att vi kommer tillbaka till jorden direkt i våra nya förhärligade kroppar och det kommer inte att finnas några troende kvar på jorden i sina naturliga kroppar. Det bibeln talar om är att när Jesus kommer tillbaka så kommer det att finnas både troende och otroende människor och så skall han skilja fåren från getterna. Mat. 25:31 När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. 32Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. 33Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster.

Detta säger mig att det måste det vara ett gap mellan församlingens uppryckande och Jesu återkomst så att det också hinner bli människor frälsta och på så sätt också bli får som Jesus skall skilja från getterna.

Bibeln uppmanar oss att vaka och bedja och vara beredda på att Jesus skall komma på skyn för att hämta oss. Jak. 5:8 Ha också tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. Jakob sa inte att det för församlingen först skulle bli 7 år av vedermöda men han antyder att det skulle vara beredda på att Jesus skulle kunna komma närsomhelst. När bibeln talar om att vi skall vänta på Herren så är det ett ord som indikerar ständig väntan dvs. vi skall alltid vara väntande. Varför ett ständigt väntande om Jesus ändå inte kommer förrän efter vedermödan? Tit. 2:13 medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Varför ständigt vänta på Jesus om han ändå inte kommer förrän efter vedermödan?

Fil. 3:20 Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi och Herren Jesus Kristus såsom Frälsare, Den första församlingen förväntade att Jesus skulle kunna komma närsomhelst. Jag tycker att det är underbart att ha hoppet om att Jesus kan komma när som helst och kunna säga Jesus kommer du i dag? Jag tycker synd om de människor som måste säga, att i dag kommer i alla fall inte Jesus.

Under vedermödan kommer alla som vill köpa och sälja tvingas bära vilddjurets märke på sin hand eller panna, ett märke som också kommer att vara kopplat till tillbedjan av antikrist. Detta kommer ganska snart att leda till svält och död och om man tror att Jesus inte skall kunna komma på i alla fall tre och ett halvt år så är det inte så mycket tröst i stunden för den som håller på att svälta ihjäl att få höra att om 3 år blir det bättre då kommer Jesus. För mig verkar detta vara ett ganska trist framtidsscenario för församlingen och en undran varför Jesus skulle vilja plåga sin brud innan bröllopsmåltiden. För mig är Jesu uppryckande av församlingen innan vedermödan ett välsignat hopp. Jesus sa era hjärtan vare inte oroliga tro på mig i min faders hus är många boningar och jag vill att där jag är där skall också ni vara jag går bort för att bereda er rum för där jag är där vill jag att också ni skall vara. Jesus kommer på skyn för att hämta oss dit där han har gått före för att iordningställa allt. Uppryckande av församlingen till himlen är en tröst som vi skall påminna varandra om. Paulus säger att vi skall trösta varandra med dessa ord att Jesus kommer snart. Det står att var och en som har detta hopp till honom renar sig. Har vi hoppet om att Jesus kan komma när som helst vill vi också leva på ett sätt som gör att vi är redo. Om vi vaknar på morgonen och tänker Jesus kan komma i dag så garanterar jag att det kommer att påverka vad du gör och vad du säger denna dag. Hoppet att Jesus kan komma när som helst motiverar oss att leva för honom. Om vi vet att Jesus kan komma när som helst uppstår också den naturliga frågan- Är jag redo att möta honom? Har jag olja i min lampa och brinner den?

En av invändningarna för att Jesus inte kan hämta bruden förrän efter vedermödan har varit att detta var en ny lära som Darby kom med på 1800 talet. Men då vill jag bara nämna några personer som förutom Paulus skrivit om detta tidigare. För det första Irineus på 200 talet När änden kommer skall församlingen plötsligt bli uppryckt från detta och så beskriver han vedermödan som skall komma. Detta på sidan 529 i boken Against Herresy. Ephraim av Cypern på 400 talet Se till att ingen bedrar er för alla de heliga skall samlas innan den vedermöda som skall komma och skall tas till Herren. Detta skriver han i boken On the last times på sidan 2 Denys van Loewven på 1500 talet talar om att uppståndelsen från de döda skall ske innan den stora vedermödan. Richard Roache 1725 trodde att Jesus kunde komma när som helst. Allt detta finner vi i boken Dispensasionalism before Darby.

Hela avslutningsskeendet har vi koncentrerat i Matt 14 det står så här. Då Jesus efter att ha mättat folket med bröd gick bort för att be och skickade lärjungarna för sig över sjön i båten. Lärjungarna såg snart sig själva mitt i en storm, men Jesus mötte dem gående på vattnet. Det börjar med att Jesus kommer till jorden och mättar folket med sin undervisning, så går han bort för att bedja för oss från himlen, under tiden sänder han oss sina lärjungar ut i folkhavet, Han gör det med vetskapen om att vi skulle få uppleva storm, svårigheter och förföljelse, men vi skall inte gå under men gå ut och möta honom. Matteus berättar att Petrus gick ur båten för att möta Jesus. Jesus och Petrus gick sedan tillsammans tillbaka till båten Joh. 6:21 står det att de ville ta upp honom i båten, och strax var båten framme vid stranden dit de var på väg. I ett ögonblick skall vi alla förvandlas. Innan du hinner blinka så har du lyfts upp i skyn och över på den andra stranden. I dag upplever vi att vinden och vågorna ligger emot, vi undrar nästan om vi skall gå under. Men på samma sätt som Jesus under nattens mörkaste timmar lyfte lärjungarna i land, så kommer vi inte heller att gå under men tryggt lyftas över till den andra stranden. Jesus mötte dem vid den fjärde nattväkten som varade mellan kl. 03.00-0600 Den tid som på sjön kallas för hundvakten, då alla är som tröttast och sover som djupast.

Det var vid denna tid strax innan herrens lampa hade slocknat som Herren kallade på Samuel, Midnattsropet har ljudit. Brudgummen kommer, gör er redo att möta honom, därför vänder vi oss inte på andra sidan men som Samuel står vi upp och säger Tala, din tjänare hör. Vi tänder lamporna och som bruden i Israel gjorde för att brudgummen skulle se var hon bodde så sätter vi den brinnande lampan i fönstret. Varken grannarna eller någon annan märker att brudgummen tar med sig sin brud.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now