Före eller efter vedermödan?

När kommer Jesus?

Kan vi vänta att Jesus kan komma och hämta sin församling när som helst, eller är det saker som måste uppfyllas först? En del hänvisar till det ord som säger att först måste alla folkslag ha hört evangelium. Bibeln talar om två olika händelser när det gäller Jesu ankomst. Den ena händelsen är när han kommer för att hämta bruden. Den andra händelsen är när han kommer för att upprätta sitt rike. När det gäller upprättandet av Guds rike så föregås detta av en rad olika tecken som krig, svält jordbävningar och framför allt att evangeliet om riket skall förkunnas för alla folk. Det föregås även enligt Daniel av en period av sju års vedermöda som avslutas med att antikrist sätter sig i templet och fodrar gudomlig tillbedjan. Det gör att det med ganska stor precision går att lägga in Jesu återkomst i ändetidens scenario. När allt detta skett kommer Jesus tillbaka och sätter sig på sin fader Davids tron och Davids fallna hydda blir upprättad. När det gäller hämtandet av bruden så vet inget om tiden eller stunden, därför talar Bibeln också om att vi alltid måste vara redo, för vi vet inte vilken stund han kommer. När Jesus kommer till jorden och upprättar sitt rike skall allas ögon se honom. När han hämtar församlingen så hinner ingen vare sig se eller märka något förrän en stor skara människor är borta. När Jesus kommer till jorden för att upprätta sitt rike kommer han med sina heliga. När han hämtar församlingen kommer han för sina heliga.

Det är också skillnad på förkunnelsen inför dessa två händelser. När det gäller förkunnelsen inför Jesu återkomst som framför allt sker genom de 144 000 judiska evangelisterna så är det evangeliet om riket som kommer att predikas. Det är budskapet om det rike judarna alltid väntat på och som Jesus kommer att upprätta när han kommer och tar över och regerar världen med järnspira i det tusenåriga fridsriket. När det gäller församlingens budskap så är det inte evangeliet om riket men evangeliet om korset och frälsning genom Jesu försoning. Det är budskapet om att vara redo varje dag för vi vet inte vilken dag eller stund han kommer, för han kommer som en tjuv om natten överraskande när ingen väntar det.

Under vedermödan kommer varje folkslag att få höra evangeliet om riket och detta profetiska ord blir då bokstavligt uppfyllt. Alla människor kommer att få höra. Apg. 14:15 säger att han först skall vinna ett folk åt sig bland hedningarna. Detta stämmer överens med profeternas ord som säger Därefter skall jag vända tillbaka och bygga upp Davids fallna hydda. Sedan kommer änden då satan under tusen år kommer att vara bunden i avgrunden och det blir en tid då varken djur eller människor kommer att göra varandra illa. Vapnen skall förvandlas till jordbruksverktyg och det blir en gyllene tidsålder. I stället för törnsnår skall det växa cypresser och där nässlor står skall myrten växa upp. Fiendskapen mellan djuren skall vara borta, så att vargar skall bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar. Krigsvapnen skall göras om till jordbruksredskap. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer lära sig att strida. Den lame skall hoppa som en hjort. Var och en skall då sitta under sitt eget fikonträd och inget skall förskräcka dem. Ingenstans skall man göra vad fördärvligt är, ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap.

När Apg. 3:21 säger att himlen måste behålla Jesus intill de tider då allt skall bli upprättat igen som Gud sedan urminnes tider förkunnat genom sina heliga profeters mun så handlar det också om att Jesus skall komma tillbaka till jorden och upprätta sitt rike. Anledningen är att församlingen ännu vid denna tidpunkt var en hemlighet och förblev det ända till dess att Gud uppenbarade denna hemlighet för Paulus. Det innebär att allt vi läser om Jesu återkomst innan Paulus talar om församlingen handlar om Jesu fysiska återkomst till jorden och inte om församlingens uppryckande. Rom. 11:25 säger att, Förhärdelse har drabbat en del av Israel och så skall det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. När hedningarna i fullt antal har kommit in och den sista hedningen har blivit frälst då kommer Jesus för att hämta församlingen. Då är församlingens tidsålder förbi och Gud kan på nytt börja handla med Israel och den sista årsveckan av de totalt 70 årsveckorna som Daniel talar om och som avbröts när en furste avrättades kan börja. Denna sista årsvecka är en sjuårsperiod som ängeln Gabriel säger skall drabba Jerusalem och judafolket. Det är en tid som kallas Jakobs nöd och Sakarja talar också om denna tid och säger att två tredjedelar av judarna får sätta livet till, men denna period slutar med att Jesus kommer ner till Oljeberget och avslutar striden. Då skall Israel se upp till honom som de stungit och så skall hela Israel bli frälst.

Mellan den 69 och den 70:onde årsveckan i Daniels bok är det ett gap på 2000 år som är församlingens och nådens tidsålder. Efter denna tid är det åter judisk tid.

I Matt. 10:22 talar Jesus om denna tid när han säger att den som håller ut intill änden skall bli frälst. Hans säger inte att den som tror skall bli frälst men den som håller ut. Så säger han när man förföljer er i en stad så fly till en annan. Jag säger er sanningen ni hinner inte igenom Israels städer innan människosonen kommer. Om detta hade gällt den tid som Jesus levde i eller församlingens tid så hade det inte stämt, för nu har vi haft 2000 år på oss att hinna igenom Israels städer. Men här talar Jesus om den sista sjuårsperioden, då alla judar skall bli hatade för hans namns skull, och det skall vara en nöd som världen aldrig sett maken till. En tid då evangeliet om riket skall förkunnas inte bara av 70 lärjungar men av 144.000 brinnande vittnen.

Det är denna period uppenbarelseboken talar om efter kapitel 4. När den femte ängeln blåste i sin basun öppnades avgrundens brunn och så läser vi om hur gräshoppor vällde ut över jorden som under fem månader fick makt att plåga människorna. Som kung över sig hade de avgrundens ängel. Jag förstår det som att det helt enkelt är en arme av sjukdomsdemoner som släpps loss som leds av satan själv. Det står att smärtan de orsakar var som skorpion bett som orsakar en sådan smärta att de tuffa romerska soldaterna som var härdade i smärta kunde gråta som barn när de blev bitna. Det går så långt att man skall söka döden men inte finna den.

Församlingen i Tessalonike var oroliga för att den förföljelse de upplevde var ett tecken på att de redan hade gått in i denna tid. Så Paulus skriver till dem för att lugna dem och säger i 2 Tess. 2.1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom så ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. För att förstå vad Paulus syftar på så måste vi gå till Guds ord och läsa om Herrens dag. Amos 5:1 säger att Herrens dag är mörker och icke ljus, den är töcken utan något solsken. Sef. 1:14 säger att Herrens dag är en vredens dag. Mal. 4:5 talar om Herrens stora och fruktansvärda dag. Jes. 13.9 säger att Herrens dag kommer med förgrymmelse och vredesglöd.

Upp. 6:16 talar om hur människor gömde sig i hålor och sa till bergen och klipporna fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. Deras vredes stora dag har kommit, vem kan bestå. Alla dessa bibelord säger oss att Herrens dag inte är detsamma som församlingens uppryckande som blir en glädjens dag, en dag vi ser fram emot och som vi skall trösta varandra med. 1 Tess. 5:9 säger; Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra som ni redan gör. Innan denna dag kommer då Jesus hämtar församlingen så säger Paulus att laglöshetens människa måste träda fram, så lägger han till något avgörande och säger Nu måste bara han som håller honom tillbaka röjas ur världen. När bibeln talar om han eller honom, så är de inte som en del menar ett system eller en världsordning men en person. Detta personliga pronomen han kan inte vara något annat än en person. För mig finns det inte någon annan person i den här världen som är tillräckligt stark att hålla antikrist och mörkrets makter tillbaka än den Helige Ande. När den H.A är borta då måste i logikens namn också församlingen som bärare av den H.A vara borta.

Sakarja talar om hur det kommer att sluta och säger i det 14 kapitlet Jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas husen plundras och kvinnorna att våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap men de som är kvar skall inte utrotas ur staden men så kommer Herren och sätter sina fötter på Oljeberget som klyvs mitt itu och så skall de fly ner i dalen mellan bergen som delat sig. När det gäller de som anfaller skall Herren skall låta deras kött ruttna medan de ännu står på sina fötter deras ögon skall ruttna i sina hålor och deras tunga skall ruttna i deras mun en beskrivning som talar om effekten av kärnvapen. I den 5 versen står det att då skall Herren Gud komma och alla de heliga med sig. Genom hela NT beskrivs församlingen som de heliga. Judas säger också att han skall komma med sina mångtusen heliga. Om de heliga skall komma tillbaka vid denna tidpunkt så måste det innebära att de tidigare har blivit bortryckta.

Utifrån denna tidens vedermöda kommer det att komma en stor skara, en skara som ingen kunde räkna och som gjort sina kläder vita i lammets blod. Det är alla de som tagit emot frälsningen under denna tid och som får ge sina liv som martyrer för Jesus. De har blivit halshuggna och befinner sig på en plats som beskrivs som under altaret. Men vid denna tid är församlingen i himlen. I Upp. 4 efter budskapet till den 7 församlingarna får Johannes höra; ”kom hitupp så skall jag visa dig vad som skall ske härefter”. Efter vad då? Jo efter församlingens tidsålder. Så får Johannes se in i himlen. Det han ser är en tron och någon som satt på den och runt tronen såg han 24 äldste klädda i vita kläder. Vilka är dessa 24 äldste? För mig är det representanter för både GT och NT från NT lammets 12 apostlar dvs representanter för den församling som nu är i himlen.

När Jesus kom första gången kom han med budskapet om ett nådens år. När de inte tog emot nådens år kommer han den anda gången med en hämndens dag. När Jesus läser från profeten Jesaja i Nasarets synagoga så läser han. (Luk 4) Han har sänt mig till att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge de förtryckta frihet och att förkunna ett nådens år från Herren men där stannar han, men fortsättningen av meningen är och en hämndens dag från vår Gud. Men fortsättningen skulle komma att bli en hämndens dag. Här talar Jesus inte till församlingen men till sitt folk Denna hämndens dag kommer att börja med att de sju inseglen bryts som vi kan läsa om i Upp. 7 och mannen på den vita hästen med en båge i sin hand kommer ridande. Antikrist som kommer att förvrida huvudet på hela världen och på Israel i synnerhet. En intressant sak är att det inte står att antikrist skall lansera ett fredsavtal men han skall stadfästa ett avtal. Dvs ett avtal som redan ingåtts. När vi nu hör om att flera arabstater ingår avtal med Israel så är det något historiskt, som det är fullt tänkbart att antikrist kommer att stadfästa men bryta efter tre och ett halvt år, då han sätter sig i templet och fodrar tillbedjan. Så bryter helvetet på jorden ut. Lägg märke till att då Jesus talar om denna dag så säger han att de som är i Judéen skall fly upp till bergen och de skall be om att deras flykt inte skall ske om sabbaten, för på sabbaten hade judarna regler om hur långt de fick färdas. Jesus bekräftar helt enkelt att det är en katastrof som framför allt skall drabba judafolket. En del menar att församlingen måste gå igenom denna tid för att bli mer luttrad och renad, som om reningen i Jesu blod och rättfärdiggörelsen genom tro inte var tillräckligt.

När det femte inseglet bryts så fick Johannes se dessa själar som blivit slaktade och deras fråga är hur länge det skall dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod. Flera bibelställen talar också om Herrens dag som en hämndens dag. Ett par exempel. Ps. 58:11 Den rättfärdige skall glädja sig när han ser hämnden och Ps. 79:10 Låt våra ögon få se hur det blir känt bland folken att du hämnas. Eftersom det är judisk tid de sista sju åren innan Jesus kommer tillbaka så är budskapet inte nåd men hämnd. Det kommer att vara så fruktansvärt att om dessa dagar inte förkortades så skulle ingen räddas, men i v. 22 säger Jesus Om den tiden inte blev förkortad skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull skall den tiden förkortas. Vilka är de utvalda? 5 Mos. 7:6 säger: Dig av alla folk på jorden har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk. Ps 132:13 Herren har utvalt Jakob Israel till sitt egendomsfolk. Lägg märke till att själarna under altaret inte bad som Stefanus Herre tillräkna dem inte denna synd men de bad om hämnd. Det säger mig att det framför allt var judar som blivit halshuggna under vedermödan. Två tredjedelar av judarna kommer at dödas. Så när det handlar om att hålla ut till änden för att bli frälst handlar det om att bli räddad från den fysiska döden och inte själens eviga frälsning.

Guds vrede kommer också att uppenbaras, men när det gäller församlingen säger bibeln att han inte har bestämt oss att drabbas av vreden men till att vinna frälsning genom Jesus Kristus.

När Jesus talar om ändens tid i Matt. 24 och 25 så talar han om samma tid som Daniel talar om i sin bok. När ängeln Gabriel kommer till Daniel så säger han, jag har kommit för att undervisa dig om vad som skall hända ditt folk i kommande dagar. För att förstå bibelns budskap om den sista tiden så är det viktigt att skilja på budskapet som var riktat till judarna och budskapet som är riktat till församlingen. Jesus säger om sig själv att han inte var sänd till någon annan än till de förlorade fåren av Israels hus och när han skickar ut lärjungarna säger han till dem att inte gå bort till hedningarnas område. Deras budskap skulle vara att himmelriket är nära. När judarnas hjärtan sedan blev förhärdade på grund av att de inte ville tro, går budskapet över till församlingen, men när församlingen är borta får Israel och judafolket en ny chans under sju år.

När lärjungarna i Matt. 24 frågar Jesus vad tecknet för hans tillkommelse och tidsålders slut skall vara så är det uppenbart att de inte frågade om församlingens uppryckande men om Jesu fysiska återkomst till jorden. Det var också denna fråga Jesus svarade på när han säger Då skall man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Här talar Jesus till sina judiska bröder och han talar om tiden i vedermödan, där det gäller att hålla ut intill änden för att bli frälst.

I vers 30 säger Jesus Då skall människosonens tecken visa sig på himlen och jordens alla folk skall jämra sig när de ser människosonen komma. När Jesus hämtar församlingen skall ingen se honom utan plötsligt innan man förstår någonting så är en stor skara människor borta. När Jesus kommer tillbaka så skall han sända ut sina änglar med starkt basunljud och änglarna skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Fortfarande är judarna utspridda i alla nationer över hela jorden. Lägg märke till att denna insamling skulle ske genom änglar. Inte som 1 Tess. 4 beskriver vad som händer när församlingen hämtas nämligen genom att vi ryckts upp i luften Herren till mötes. Vart kommer änglarna att samla det förskingrade Israel som finns i alla länder? Jo till Jerusalem, till Sions berg där det skall stå en räddad skara som senare skall befolka tusenårsriket. När Jesus talar om att detta släkte inte skall försvinna förrän allt detta så är det judiska släktet han syftar på. Djävulen har i alla tider försökt att förgöra och utplåna detta släkte bl.a för att detta ord inte skall fullbordas. Hitler lyckades nästan, men det var dömt att misslyckas för då hade Jesu profetiska ord inte gått i uppfyllelse. Då hade inte det profetiska ordet om att hela Israel skall bli frälst på en enda dag inte stämt. Paulus frälsning är en förebild på detta. Paulus blev inte frälst genom att han gick på ett möte eller genom att någon vittnade för honom men genom att Herren själv uppenbarade sig för honom. Själv kallar han sig ett ofullgånget foster. Vad menar han med det? Jo när hela Israel blir frälst genom att se upp till honom som de stungit då föds hela barnet.

När Jesus talade om sin personliga återkomst till jorden och vad som skulle känneteckna denna tid så fanns inte församlingen på kartan. Därför talade Jesus aldrig om församlingens uppryckande utan bara om sin personliga återkomst. Om Jesus hade börjat tala om församlingens uppryckande så hade det varit helt obegripligt för dem. De visste ju inte ens vad församlingen var.

När församlingen rycks upp så kommer vi i samma stund att bli förvandlade och få himmelska härlighetskroppar. Den rest av människor som är kvar på jorden när Jesus kommer och som inte tagit vilddjurets märke kommer att gå in i tusenårsriket med sina vanliga kroppar och kommer att en gång dö, även om den som dör ung då först kommer att dö vid hundra års ålder. Under denna tid kommer Sak. 8:23 att uppfyllas Där det står att på den tiden skall tio män av alla språk och folk ta tag i mantelfållen på en judisk man och säga Låt oss gå med er för vi har hört att Gud är med er. Men först vann han ett folk åt sig bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det står skrivet. Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna hydda. Jag skall bygga upp dess ruiner och upprätta den igen. Efter vad då? Jo efter att han vunnit ett folk åt sig bland hedningarna.

Efter att Jesus talat om att himmelriket var nära börjar han att tala om kvalifikationerna för att befolka detta rike. I Matt. 5:3 säger Jesus Saliga är de som är fattiga i anden för dem tillhör himmelriket och så fortsätter han att rada upp en hel del olika kvalifikationer för medborgarskap i detta rike. För mig talar detta om att det Jesus syftar på är någonting annat än frälsningen genom Guds nåd, för denna frälsning upplever vi enbart genom hjärtats tro och munnens bekännelse. Alla andra kvalifikationer har Jesus uppfyllt på korset. Det vi inte klarade av, det gjorde Jesus när han dog för oss. I bergspredikan handlar det också om frälsta människor men människor som även har en speciell karaktär som kvalificerar dem för det kommande riket. Jesus summerar de moraliska och etiska principerna för det kommande riket genom att säga allt vad ni vill att människorna skall göra för er skall ni också göra för dem.

I Matt. 21 säger han till Fariséerna att Gudsriket skall tas ifrån er och ges till dem som bär dess frukt. Bibeln talar också om att vi som Guds barn skall vara bärare av andens frukter, men innebär det att de kristna som inte bär frukt inte heller är frälsta? Hur mycket frukt skall man i så fall bära för att vara kvalificerad? En person som är nyfrälst har ju inte hunnit bära någon frukt. Då kommer osökt frågan; Hur lång tid har en människa på sig att bära frukt? Vi förstår att med det här resonemanget kommer vi till en återvändsgränd och vi måste säga med sångaren. Det enda jag vet det är att nåden räcker att Kristi blod min synd och skuld betäcker. För att förstå vad bibeln säger om framtiden måste vi också förstå vem budskapet var riktat till och att det är olika vägar för Israel och församlingen. Rom. 11:25 säger att förhärdelse har drabbat Israel och skall förbli intill dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Kommit in vart då? Jo till himlen. När vi har fått höra väl gjort du gode och trogne tjänare, gå in i min faders rike Då är församlingen borta. Då kommer Gud på nytt att handla med Israel och det första som kommer att ske är att täckelset lyfts och att och de kommer att vara mottagliga för budskapet om riket genom de 144000 judiska evangelisterna. Samtidigt kommer de att bli förföljda som aldrig förr. Därför säger Jesus, saliga är de som blivit förföljda för rättfärdighetens skull för dem tillhör himmelriket. Vi som lever i dag kan naturligtvis också ta till oss det Jesus säger till sitt folk på samma sätt som vi tar till oss hela gamla testamentets löften som var riktat till Israel. Men både GT och Jesus talar om två riken. Ett rike som skall upprättas av Jesus på jorden och ett osynligt andligt rike som har sin förlängning i himlen. Om vi inte vet vilket av dessa riken olika bibelord talar om så kommer vi att bli förvirrade och inte heller förstå att församlingens uppryckande då Jesus kommer i skyn och hans ankomst till jorden för att upprätta sitt rike är två olika händelser som sker vid två olika tidpunkter.

För att sammanfatta det hela så är Jesu budskap om ändetiden i Matt. 24 och 25 ett budskap till sitt folk, judarna. Ett budskap som har fokus på vad som skall ske innan han kommer för att upprätta sitt rike på jorden. Då alla judar slutligen skall samlas i sitt land. Innan allt detta sker innan den stora vedermöda som skall drabba Daniels folk och hans heliga stad så har församlingen ryckts bort. När Jesus avslutar denna period så kommer han tillbaka med församlingen för att upprätta sitt rike. Ett rike som församlingen skall vara medregenter i.

Det var enbart Paulus som fick uppenbarelsen om församlingens bortryckande. I samband med detta uppryckande kommer vi att förvandlas och bli honom lika dvs. våra jordiska kroppar kommer att förvandlas till hans härlighetskropp. Alla andra budskap i bibeln om Jesu årterkomst talar om att Jesus skall komma tillbaka till jorden bla. säger ängeln att han skall komma tillbaka på samma sätt som han for upp.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now